migration

 

חזרה לדף הראשי   

אשכול תשתיות הגירה לענן


פירוט התמחויות האשכול

ייעוץ לקראת מעבר לענן ציבורי

תיאור ההתמחות: בחינת מערכות ותשתיות קיימות, הערכת מוכנות מעבר לענן ציבורי

פירוט הפעילות/ השירותים:

 • מיפוי היישומים, התשתיות או מאגרי המידע אותם המשרד מעוניין להעביר ומידת התאמתם לרגולציה החלה על הארגון
 • בחינה מעמיקה של יישום והמלצה על תשתית ענן מתאימה ואופן ההגירה/מודרניזציה
 • הערכת עלויות העברת המערכת לענן ציבורי ותפעולה השוטף בענן
 • ליווי תהליך מודרניזציה והגירה של התכולה שהוגדרה מול המשרד או הספק המבצע
 • הגדרת מדדים (KPI's ו-Baseline, עלויות צפויות, מדדי הצלחה, מדדי כישלון)

מודרניזציה והגירה

תיאור ההתמחות: 
הגירת אפליקציה קיימת לענן ציבורי כולל ביצוע התאמות, ביצוע שינויים באפליקציה הקיימת (Rehost, Revise, Rearchitect)

 • פירוט ההפעילות/ שירותים:
 • מיפוי מצב קיים של המערכת (האפליקציה)
 • תכנון ארכיטקטורת מערכת כולל בסיס נתונים, אחסון, פתרון גיבויים וכל מרכיב אחר הנדרש במערכת
 • ביצוע הגירה
 • בדיקות מסירה

בדיקת עומסים ענן ציבורי

פירוט הפעילות/השירותים ​:
תכנון הקמה וביצוע של בדיקות עומסים בסביבת ענן ציבורי/סביבה היברידית

הקמת סביבה בענן הציבורי

תיאור ההתמחות:
תכנון והקמת סביבת המשרד על גבי תשתיות הענן הציבורי

 פירוט הפעילות/ השירותים:

 • Hybrid and Cloud Architectures
 • Software Defined Architecture
 • High availability / Disaster Recovery
 • גיבויים ושחזורים
 • בקרה, מדידה וייעול (Usage) בהתייחס לתשתיות/תקשורת/אבטחת מידע
 
תשתיות בסיסי נתונים (Structured and UnStructured) לענן הציבורי

תשתיות בסיסי נתונים

תשתיות בסיסי נתונים (Structured and UnStructured) לענן הציבורי

פירוט הפעילות/ השירותים:

 • תכנון ובחירת בסיס נתונים המתאים ליישום בענן, הגדרת ארכיטקטורה ותצורת הפריסה המתאימה בענן

CI/CD / XOps

תיאור ההתמחות: תכנון ויישום פרקטיקות וכלים שמטרתם לקדם, להתאים ולייעל את הפריסה, התפעול והביצוע של מודלים ו-Pipelines, תוך יצירת מנגנונים לבקרה ומדידת ביצועים, ולעדכונים, תפעול ותחזוקה של המודלים וה-Pipelines.

 • פירוט:
 • תכנון, הקמה ויישום
 • Infrastructure As a Code - תכנון וביצוע של שינויים ארכיטקטוניים בתשתיות באופן אוטומטי
 


תנאי סף לאשכול תשתיות והגירה לענן