Home

הליכי עבודה באגפי הרכש בממשלה

1

תבנית להעלאת וריכוז כלל דרישות הרכש

7

מערכות טכנולוגיות רוחביות בתחום הרכש

15

מתודולוגיה לאיסוף צרכים ובניית תכנית רכש שנתית

3

מודול משימות תקציב במרכב"ה

9
 

אקסל מעקב אחר תוכנית הרכש השנתית

11

מתודולוגיה לתפיסת שירות באגפי הרכש

4

תבנית לאמנת שירות משרדית

6

סקר שביעות רצון של יחידות המשרד מאגף הרכש

5

מערך הכשרות החובה והרשות של העוסקים ברכש

2
 

גאנט מקיף לניהול כלל הפרויקט

10

תבנית להפקת לקחים

14

מדריך לכתיבת מסמכי המכרז

20

מדריך לניהול ההליך המכרזי

21
 
חזור לראש הדף