Challenge.gov.il


אתגרים שהסתיימו

לאתר פתרונות חדשניים שיאפשרו מיפוי כלל ארצי של קווי חשמל עיליים הפולטים קרינה, על מנת להגן על הציבור מפני קרינה העלולה לפגוע בבריאותו

מיפוי קווי חשמל עיליים להפחתת קרינה בלתי מייננת

לאתר פתרונות חדשניים שיאפשרו מיפוי כלל ארצי של קווי חשמל עיליים הפולטים קרינה, על מנת להגן על הציבור מפני קרינה העלולה לפגוע בבריאותו

איתור טכנולוגיות ושיטות חדשנות לקידום מוגנות בספורט, היכולות להבטיח את שלומן של הספורטאיות, ולקדם סביבת ספורט בטוחה, חיוביות, ומעצימה

הגברת מוגנות בספורט בקרב נשים

איתור טכנולוגיות ושיטות חדשנות לקידום מוגנות בספורט, היכולות להבטיח את שלומן של הספורטאיות, ולקדם סביבת ספורט בטוחה, חיוביות, ומעצימה

כלים טכנולוגיים מתקדמים למתן משוב והערכת מיומנויות וכשירויות בכתיבה ובדיבור בשפה האנגלית לתלמידי על יסודי ולמורים

כלים טכנולוגים מתקדמים להערכת מיומנויות בכתיבה ודיבור באנגלית

כלים טכנולוגיים מתקדמים למתן משוב והערכת מיומנויות וכשירויות בכתיבה ובדיבור בשפה האנגלית לתלמידי על יסודי ולמורים

 
זיהוי אוטומטי של כלי רכב המייצרים רעש חזק

זיהוי אוטומטי של כלי רכב המייצרים רעש חזק

זיהוי אוטומטי של כלי רכב המייצרים רעש חזק

קידום איזון בית-עבודה באמצעות כלים טכנולוגיים להגברת אפקטיביות בעבודה גמישה, עבודת צוות היברידית ואפקטיביות הבקרה הניהולית גם בהיבטי תפוקות

כלים טכנולוגיים מתקדמים לאיזון בית-עבודה

קידום איזון בית-עבודה באמצעות כלים טכנולוגיים להגברת אפקטיביות בעבודה גמישה, עבודת צוות היברידית ואפקטיביות הבקרה הניהולית גם בהיבטי תפוקות

מיפוי מקדים של שרידים ארכיאולוגיים בתת הקרקע באתרים המיועדים לבנייה ופיתוח באמצעות טכנולוגיות חדשניות של חישה מרחוק

מיפוי מקדים של שרידים ארכיאולוגיים באמצעות חישה מרחוק

מיפוי מקדים של שרידים ארכיאולוגיים בתת הקרקע באתרים המיועדים לבנייה ופיתוח באמצעות טכנולוגיות חדשניות של חישה מרחוק

 

אודות

 

אתר האתגרים הלאומי הוא פלטפורמה חדשה שנועדה לעודד תהליכי חדשנות במשרדי וגופי הממשלה. הפלטפורמה פותחה לפי הדגם שכבר נוסה והוכח במדינות שונות בעולם, כגון אתר challenge.gov בארה"ב. האתר מציב בפני בעלי עניין רלוונטיים בתעשייה, באקדמיה ובסקטורים נוספים אתגרים מרכזיים עימם מתמודדים משרדי הממשלה, וזאת על מנת לעודד את הגורמים השונים להציע פתרונות לאתגרים המוצגים, לזהות ולהציע פתרונות אפשריים. על סמך פתרונות כאלה, משרדי הממשלה יוכלו לקדם מהלכים לטובת הציבור.
אתר האתגרים הלאומי הוא פיילוט משותף של משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה, ומשרד האוצר – החשב הכללי. בחודשים הקרובים תושק 'זירת האתגרים הממשלתית', פלטפורמה חדשנית ומתקדמת רוויית טכנולוגיות שפותחה וגובשה במינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי, כחלק מהכשרת תהליכי אתגר ממוסדים בתהליכי הרכש הממשלתיים.
חברות ויחידים שיזהו כי יש להן פתרונות שיכולים לתת מענה לאתגר, יוכלו להירשם באתר פורטל אתגרים ולהגיש את הצעותיהם. לאחר תהליך בחינת ההצעות, ייבחרו שלוש חברות להדגמה בכל אתגר, ובמקרים מתאימים החברות יקבלו מענק לכיסוי העלויות.


יצירת קשר

יש לכם שאלות? נשמח לשמוע!
שדות המסומנים בכוכבית (*) הם שדות חובה
חזור לראש הדף