מידע לרשות המקומית

  מידע לרשויות הרישוי

בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים, ראש רשות הרישוי הוא ראש הרשות המקומית שבתחומה נמצא העסק (או מי שהוא הסמיך לכך). רשות הרישוי אחראית על יישום ואכיפת דיני רישוי עסקים בתחומה.
רפורמת רישוי העסקים הדיפרנציאלי (תיקון 34 לחוק רישוי עסקים), אותה הוביל משרד הפנים, יוצרת איזון בין מטרות חוק רישוי עסקים לבין צמצום הפגיעה בעסקים ועידוד הפעילות הכלכלית במשק, באופן שיתאים למציאות החיים הנוכחית.

משמעות האיזון היא הקלה משמעותית על בעלי עסקים קטנים ובינוניים, מבחינת הליך רישוי העסקים. הרפורמה מושתתת על העברת האחריות אל בעלי העסקים, מתן רישיון על סמך תצהיר (בחלק מסוגי העסקים) ושימת דגש חזק יותר על אכיפה וביקורות בעסקים לאחר מתן הרישיון.
תיקון חוק רישוי עסקים, שהוא השלב הראשון של הרפורמה, נעשה ביולי 2020. באפריל 2021 הושלמה הפעימה השנייה והמשלימה של הרפורמה, תיקון תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), במסגרתה נכנסה לתוקף הפעימה השנייה והעיקרית של הרפורמה – מסלולי הרישוי המקוצרים.

 

הרפורמה מדגישה את החשיבות של יחידת רישוי עסקים ברשות

 

פועל יוצא של הרפורמה הוא הגדלת האחריות והחשיבות של יחידת רישוי העסקים ברשות המקומית. היא זו שאחראית בפועל על הליך הרישוי, הנפקת רישיונות, פיקוח על עסקים לשם בדיקת עמידתם בתנאים וככל הנדרש גם הפעלת אמצעי אכיפה לשם הבטחת קיומם של מטרות חוק רישוי העסקים.עם כניסת הרפורמה לתוקף נדרשות יחידות רישוי העסקים, והרשויות המקומיות בכלל, להיערך לשינויים ארגוניים ואחרים, כדי לעמוד בהצלחה בהוראות החוק והמועדים המתחייבים על-פיו וכדי לספק את השירות המיטבי לבעלי העסקים והציבור הרחב.
בין השאר, שינויים אלה כוללים היערכות מתאימה ליישום המסלולים המקוצרים; הגדלת כמות הביקורות בעסקים על-ידי מפקחי רישוי עסקים; היערכות עם מהנדס הרשות/ ועדת התכנון למתן רישיון עסק במקרים של הפרות בניה שאינן מהותיות; היערכות יחד עם הגורמים המשפטיים ברשות לקיום הליכי שימוע; כתיבת מדיניות הרשות לעסקים ופרסומה באתר הרשות ועוד.

  תמיכה וסיוע לרשויות הרישוי

אגף בכיר רישוי עסקים במשרד הפנים מספק תמיכה וסיוע לרשויות הרישוי בהסתגלות לתהליכי העבודה החדשים כתוצאה מהרפורמה ברישוי עסקים. 

המשרד מסייע בשלושה ערוצים מרכזיים:
תקציב: האגף מקצה תקציב תוספתי שש שנתי לרשויות העומדות בקריטריונים. התקציב מיועד לתוספת תקינת כוח אדם, דיגיטציה ותקציב חד פעמי לגיבוש ופרסום המפרט הרשותי.
ימי עיון: האגף עורך ימי עיון תקופתיים ופורומים שונים בנוגע לרפורמה ולשינויים בדיני רישוי עסקים.
הדרכה: האגף עורך ומפיץ חומרי הדרכה שונים לשימוש רשויות הרישוי, כגון: המדריך היישומי להטמעת תיקון 34 לחוק רישוי עסקיםמדריך עזר לכתיבת דרישות רשות הרישוי מעסקים, ועוד.

 
חזור לראש הדף