איך מקבלים רישיון עסק?


איך מקבלים רישיון לעסק?

 

רישיון עסק מונפק על-ידי רשות הרישוי בשלבי ההתארגנות להקמת העסק ועוד בטרם העסק נפתח בפועל, מומלץ לפנות למחלקת רישוי העסקים ולבחון האם מדובר בעסק טעון רישוי שיש צורך ברישיון עסק כדי להפעילו כדין וכיצד יש לנהל את הליך הנפקת הרישיון.
במקרה שאכן מדובר בעסק טעון רישוי, מחלקת רישוי העסקים תטפל בהליך הנפקת רישיון העסק ותשמש כגורם המקשר בין בעל העסק לבין הגורמים השונים שאישורם נדרש כתנאי להנפקת הרישיון.
לחצו כאן לפרטי הקשר של מחלקות רישוי העסקים ברשויות הרישוי השונות.


שלבי הליך הנפקת הרישיון


חשוב לדעת!

 

פריט רישוי
פריט רישוי הוא סוג העסק או הפעילות הנדרשים ברישיון עסק. טור א' בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג-2013 מפרט את המס' הסידורי של הפריט. טור ב' באותה התוספת מתאר באופן מילולי את הפריט. לדוגמה: פריט רישוי שבטור א' בתוספת ממוספר כפריט 1.1 מתואר בטור ב' כבית מרקחת.
רשות הרישוי
רשות הרישוי היא הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא העסק. על-פי החוק, ראש הרשות המקומית (או מי שהוא הסמיך לשם כך) הוא ראש רשות הרישוי והוא זה שחותם על רישיון העסק ואחראי על נושא רישוי העסקים מבחינת הרשות. בשטחים גליליים (שטחים שאינם נמצאים תחת תחום השיפוט של אף רשות מקומית), נקבע כי הממונה על המחוז במשרד הפנים הוא רשות הרישוי לעסקים הנמצאים בתחום המחוז שלו.
נותן/נותני אישור
הדרישות לגבי כל עסק טעון רישוי נקבעות על-ידי גורם אחד לפחות מתןך ששת הגורמים הממשלתיים הבאים: המשרד להגנת הסביבה; משטרת ישראל; זרוע העבודה; משרד החקלאות ופיתוח הכפר; משרד הבריאות; הרשות הארצית לכבאות והצלה. כל אחד מהשרים שאחראים על גופים אלה נקרא נותן אישור, שכן אישורו (באמצעות אותם גופים) נדרש כדי לקבל רישיון עסק.
מפרט אחיד
מפרט אחיד הוא מסמך המאחד ומאגד בתוכו את כלל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים ביחס לפריט עיסוק מסוים. המפרט האחיד מתייחס הן לחוקים ולתקנות הקבועים במקום אחר והן לנהלים והנחיות מנהליות של נותן האישור העשויות להופיע אך ורק במפרט האחיד. בפריטי עיסוק שפורסם להם מפרט אחיד, יש לעמוד בדרישות המופיעות בו כתנאי לקבלת רישיון העסק.
למידע נוסף בקרו באתר המפרטים האחידים.


חזור לראש הדף