קרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות מדינה


החידושים העיקריים בקרן


סוגי המסלולים

מסלול כללי

המסלול הכללי מיועד לכל העסקים הקטנים והבינוניים המבקשים לקבל אשראי לצורך פעילותם לאחת מן המטרות הבאות: (1) הון חוזר וגישור על פערי תזרים מזומנים; (2) השקעות; (3) מסלול משולב (הלוואה המשלבת צרכי הון חוזר והשקעה).

תנאי ההלוואות במסלול:

סכום ההלוואה המרבי

500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.

תקופת החזר האשראי

תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).

דחיית תשלום קרן

ההלוואה (תקופת גרייס)

תקופת הגרייס המרבית לא תעלה על 6 חודשים.

במהלך תקופת הגרייס ישלם הלווה את תשלומי הריבית על ההלוואה בלבד.

לוח סילוקין

פירעון ההלוואה ייעשה בהתאם ללוח סילוקין בשיטת "שפיצר" או "קרן שווה".

מטבע הלוואה והצמדות

סכום ההלוואה יכול שיהיה שקלי לא צמוד, שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, או דולרי.

שיעור ריבית

הריבית על ההלוואה יכולה להיקבע על בסיס ריבית משתנה או קבועה, ושיעורה ייקבע על ידי נותן האשראי ויהיה כמקובל בשוק האשראי להלוואות מסוג זה.

בטוחה מרבית

שיעור הבטוחה להלוואה יקבע על ידי נותן האשראי, ובכל מקרה לא יעלה על 15% מגובה ההלוואה.

ערבויות

הלווה יידרש להעמיד ערבויות אישיות, בהתאם להוראות נותן האשראי.

עמלות

העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.

הוראות נוספות

עסק המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

מסלול עסקים בהקמה

מסלול עסקים בהקמה מיועד ליזמים מתחילים בתחילת דרכם המבקשים לקבל אשראי בתנאים נוחים, במטרה לעודד יזמות והקמת עסקים.

במסגרת מסלול זה יינתנו הלוואות בסכום של עד 500,000 ₪ בתנאים מיטיבים, עם בטוחות מופחתות בשיעור של 5% בלבד להלוואה עד לסך של 300,000 ₪ ו-15% ליתרה.

מי הוא עסק בהקמה?

  • עסק אשר טרם החל לפעול.
  • עסק אשר עד כה היה עוסק פטור ומתכנן השקעה נרחבת אשר תגרום לו לעבור לסטטוס של עוסק מורשה או של חברה בע"מ.
  • עסק אשר עד כה לא עשה שימוש במסגרת אשראי כלל ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות על 500,000 ₪.
  • עסק אשר עד כה פעל ממקום מגורים, ובעליו החליט להעביר את העסק למיקום ייעודי ובלבד שהכנסותיו המצטברות מיום הקמתו אינן עולות על 500,000 ₪.

תנאי ההלוואות במסלול:

סכום ההלוואה המרבי

עד 500,000 ₪.

תקופת החזר האשראי

תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).

דחיית תשלום קרן

ההלוואה (תקופת גרייס)

תקופת הגרייס המרבית לא תעלה על 6 חודשים.

במהלך תקופת הגרייס ישלם הלווה את תשלומי הריבית על ההלוואה בלבד.

לוח סילוקין

פירעון ההלוואה ייעשה בהתאם ללוח סילוקין בשיטת "שפיצר" או "קרן שווה".

מטבע הלוואה והצמדות

סכום ההלוואה יכול שיהיה שקלי לא צמוד, שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, או דולרי.

שיעור ריבית

הריבית על ההלוואה יכולה להיקבע על בסיס ריבית משתנה או קבועה, ושיעורה ייקבע על ידי נותן האשראי ויהיה כמקובל בשוק האשראי להלוואות מסוג זה.

בטוחה מרבית

שיעור הבטוחה להלוואה יקבע על ידי נותן האשראי, ובכל מקרה לא יעלה על 5% ל-300,000 ₪ הראשונים, ועל 15% ליתרה.

ערבויות

הלווה יידרש להעמיד ערבויות אישיות, בהתאם להוראות נותן האשראי.

עמלות

העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.

הוראות נוספות

עסק המבקש הלוואה למטרת להשקעה, יידרש השקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

 

מסלול השקעה בתעשייה

מסלול השקעה בתעשייה מיועד להשקעות בתעשייה לטובת הגדלת הפריון, באמצעות מתן תמריצים לביצוע השקעות משמעותיות ואסטרטגיות בשדרוג טכנולוגי של מכונות וקווי ייצור, זאת במטרה לחולל שינוי מהותי בפעילות החברות ולצמיחתן בטווח הבינוני והארוך. ההלוואה מיועדת לרכישת נכסים יצרניים, השקעה במחקר ופיתוח תעשייתי, הוספת פעילות חדשה לפעילות הקיימת, והעסקת עובדים חדשים הנדרשים במסגרת כל אחד מאלה.

הלוואות במסלול זה מיועדות לעסקים עם ותק של 3 שנים לפחות.

במסגרת המסלול ניתן לקבל הלוואות לטווח ארוך של עד 12 שנים, ועד לגובה של 90% מסכום ההשקעה הנדרש. ככל וההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, יירשם שיעובד ספציפי על הנכס לטובת נותן האשראי כחלופה להעמדת בטוחה נזילה, ולא יילקחו בטוחות נוספות.

תנאי ההלוואה:

סכום ההלוואה המרבי

עד 90% מסכום ההשקעה הנדרש או עד 15% ממחזור העסקים של העסק, הנמוך מבניהם.

תקופת החזר האשראי

תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, עבור הלוואות להשקעה בתעשייה לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 12 שנים (144 חודשים).

דחיית תשלום קרן

ההלוואה (תקופת גרייס)

תקופת הגרייס המרבית לא תעלה על 6 חודשים.

במהלך תקופת הגרייס ישלם הלווה את תשלומי הריבית על ההלוואה בלבד.

לוח סילוקין

פירעון ההלוואה ייעשה בהתאם ללוח סילוקין בשיטת "שפיצר" או "קרן שווה".

מטבע הלוואה והצמדות

סכום ההלוואה יכול שיהיה שקלי לא צמוד, שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, או דולרי.

שיעור ריבית

הריבית על ההלוואה יכולה להיקבע על בסיס ריבית משתנה או קבועה, ושיעורה ייקבע על ידי נותן האשראי ויהיה כמקובל בשוק האשראי להלוואות מסוג זה.

בטוחה מרבית

עד 30% מגובה ההלוואה.

ככל שההלוואה ניתנת למטרת רכישת נכס, כחלף להעמדת בטוחה ירשם שעבוד ספציפי על הנכס ללא כל בטוחות נוספות.

ערבויות

הלווה יידרש להעמיד ערבויות אישיות, בהתאם להוראות נותן האשראי.

עמלות

העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.

 

 

מסלול הון חוזר לטווח הקצר

מסלול הון חוזר לטווח הקצר מיועד לכל העסקים הקטנים והבינוניים המבקשים לקבל מימון לטובת צרכי הון חוזר וגישור על פערי תזרים מזומנים לטווח קצר, לתקופה של עד שנתיים (לרבות תקופת הגרייס).

הלוואות במסלול זה יועמדו עם דרישת בטוחות מופחתת בשיעור של 10% בלבד.

תנאי ההלוואה:

סכום ההלוואה המרבי

500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.

תקופת החזר האשראי

תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על שנתיים (24 חודשים).

דחיית תשלום קרן

ההלוואה (תקופת גרייס)

תקופת הגרייס המרבית לא תעלה על 6 חודשים.

במהלך תקופת הגרייס ישלם הלווה את תשלומי הריבית על ההלוואה בלבד.

לוח סילוקין

פירעון ההלוואה ייעשה בהתאם ללוח סילוקין בשיטת "שפיצר" או "קרן שווה".

מטבע הלוואה והצמדות

סכום ההלוואה יכול שיהיה שקלי לא צמוד, שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, או דולרי.

שיעור ריבית

הריבית על ההלוואה יכולה להיקבע על בסיס ריבית משתנה או קבועה, ושיעורה ייקבע על ידי נותן האשראי ויהיה כמקובל בשוק האשראי להלוואות מסוג זה.

בטוחה מרבית

שיעור הבטוחה להלוואה יקבע על ידי נותן האשראי, ובכל מקרה לא יעלה על 10% מגובה ההלוואה.

ערבויות

הלווה יידרש להעמיד ערבויות אישיות, בהתאם להוראות נותן האשראי.

עמלות

העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.

 

מסלול יצואנים

על רקע חשיבות הגבוהה שרואה הממשלה בשימור ופיתוח ענף היצוא בישראל, הוחלט על הקמת מסלול ייעודי ליצואנים.

יצואן הזכאי למסלול זה הוא עסק קטן או בינוני שהיקף היצוא השנתי שלו הוא מעל 250 אלף דולר בשנה הקלנדרית שקדמה לבקשת ההלוואה.

הלוואות במסלול זה יינתנו בשקל או בדולר, בסכום מרבי של עד 500,000 ₪ או 12% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.

תנאי ההלוואות במסלול:

סכום הלוואה המרבי

סכום ההלוואה המרבי יעמוד על 500,000 ₪ או 12% ממחזור המכירות, לפי הגבוה מבניהם.

תקופת החזר כוללת

תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).

דחיית תשלום קרן

ההלוואה (תקופת גרייס)

תקופת הגרייס המרבית לא תעלה על 6 חודשים.

במהלך תקופת הגרייס ישלם הלווה את תשלומי הריבית על ההלוואה בלבד.

לוח סילוקין

פירעון ההלוואה ייעשה בהתאם ללוח סילוקין בשיטת "שפיצר" או "קרן שווה".

מטבע הלוואה והצמדות

סכום ההלוואה יכול שיהיה שקלי לא צמוד, שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, או דולרי.

שיעור ריבית

הריבית על ההלוואה יכולה להיקבע על בסיס ריבית משתנה או קבועה, ושיעורה ייקבע על ידי נותן האשראי ויהיה כמקובל בשוק האשראי להלוואות מסוג זה.

בטוחה מרבית

שיעור הבטוחה להלוואה יקבע על ידי נותן האשראי, ובכל מקרה לא יעלה על 15% מגובה ההלוואה.

ערבויות

הלווה יידרש להעמיד ערבויות אישיות, בהתאם להוראות נותן האשראי.

עמלות

העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.

הוראות נוספות

יצואן המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

 

מסלול חקלאים

מסלול חקלאים מיועד לעסקים מענף החקלאות אשר מבקשים מימון לצורך פעילותם.

עסקים הזכאים לקבל הלוואות במסלול זה הם עסקים חקלאיים אשר עוסקים במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה בענף הצומח בלבד, אשר מחזור העסקים שלהם בשנה שקדמה להגשת הבקשה להלוואה מהקרן לא עלה על 5 מיליון ש"ח.

העמדת ההלוואה במסלול חקלאים מותנית ברכישת פוליסת ביטוח בגין נזקי טבע על ידי הלווה, אשר תוסב לזכות נותן האשראי.

הלוואות במסלול זה ניתן לקבל בשני תתי מסלולים: מסלול טווח בינוני ומסלול טווח ארוך.

הלוואות במסלול זה יועמדו עם דרישת בטוחות מופחתת בשיעור של 5% בלבד.

תנאי ההלוואה:

 

טווח בינוני

טווח ארוך

סכום הלוואה מרבי

עד 500,000 ₪

עד 750,000 ₪

תקופת החזר כוללת

תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 5 שנים (60 חודשים).

תקופת החזר האשראי המרבית, לרבות תקופת גרייס, לא תפחת משנה (12 חודשים) ולא תעלה על 10 שנים (120 חודשים).

דחיית תשלום קרן

ההלוואה (תקופת גרייס)

תקופת הגרייס המרבית לא תעלה על 6 חודשים.

במהלך תקופת הגרייס ישלם הלווה את תשלומי הריבית על ההלוואה בלבד.

לוח סילוקין

פירעון ההלוואה ייעשה בהתאם ללוח סילוקין בשיטת "שפיצר" או "קרן שווה".

מטבע הלוואה והצמדות

סכום ההלוואה יכול שיהיה שקלי לא צמוד, שקלי צמוד למדד המחירים לצרכן, או דולרי.

שיעור ריבית

הריבית על ההלוואה יכולה להיקבע על בסיס ריבית משתנה או קבועה, ושיעורה ייקבע על ידי נותן האשראי ויהיה כמקובל בשוק האשראי להלוואות מסוג זה.

בטוחה מרבית

שיעור הבטוחה להלוואה יקבע על ידי נותן האשראי, ובכל מקרה לא יעלה על 5% מגובה ההלוואה.

ערבויות

הלווה יידרש להעמיד ערבויות אישיות, בהתאם להוראות נותן האשראי.

עמלות

העמדת ההלוואה מותנית בתשלום עמלה בשיעור משתנה של בין 1% ל-2% מגובה ההלוואה, כתלות במחזור המכירות השנתי של הלווה.

הוראות נוספות

עסק חקלאי המבקש הלוואה למטרת השקעה, יידרש להשקיע לפחות 20% מסך תכנית ההשקעה לאחר אישור ההלוואה ולפני העמדתה.

 

 


תנאי סף לקבלת הלוואה בקרן

קצת עלינו


עסקים קטנים ובינוניים מהווים מרכיב מרכזי בכלכלת מדינה, וגורם חשוב להגדלת הצמיחה, העלאת כושר הייצור והשגשוג הכלכלי בה. קיומם של עסקים קטנים ובינוניים מגביר את התחרות בשוק, והם מהווים מקור משמעותי ליצירת מקומות תעסוקה חדשים, הן בשל מספרם הרב והן בשל פריסתם הגאוגרפית הרחבה, שעשויה לעודד תעסוקה במרכז ובפריפריה כאחד.

נוכח ההבנה שלהתפתחותם והצלחתם של העסקים הקטנים והבינוניים ישנם יתרונות רבים לכלל הציבור ותרומה משמעותית למשק בכללותו, ולאור החסמים ואתגרים שונים עמם מתמודדים עסקים אלו בכל הנוגע לקבלת אשראי, מפעיל החשב הכללי במשרד האוצר קרן למתן הלוואות בערבות מדינה לעסקים קטנים ובינוניים בישראל, אשר קיימת הצדקה כלכלית לקיומם והם בעלי פוטנציאל להתפתח וליצור מקומות עבודה חדשים בישראל.

מטרת הקרן היא להביא להגדלת היצע, זמינות וגיוון מקורות האשראי לעסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ש"ח, המהווים מנוע צמיחה מרכזי במשק, זאת באמצעות מתן הלוואות במגוון מסלולים לצרכי הון חוזר, הקמת עסקים והשקעה, ובאמצעות שילובם של נותני אשראי מכל הסוגים, והכל במטרה לסייע לעסקים למצות את פוטנציאל ההתפתחות שלהם ואת תרומתם לתעסוקה, לתוצר, ולטובת הכלכלה הישראלית כולה.

 

צור קשר


לשאלות בנושאים כללים ניתן לפנות לגוף המתאם:

משרד רו"ח עובד בן דוד (BDSK), בטלפון 03-7255555 או בכתובת האינטרנט: http://keren.bdsk.co.il

לפנייה ישירה לאגף החשב הכללי במשרד האוצר - יש לפתוח פנייה במערכת פניות הציבור של משרד האוצר ולמען אותה למחלקת ערבויות מדינה בחשכ"ל.


מסמכים שימושים

  • תצהירים להגשת בקשה לקרן בערבות מדינה – חברה בע"מ
  • תצהירים להגשת בקשה לקרן בערבות מדינה – גוף בלתי מאוגד
  • תצהירים להגשת בקשה לקרן בערבות מדינה – עמותה
  • נוהל זכאות לבקשת הלוואות בערבות מדינה בקבוצת עסקים קשורים הפונים לקרן ההלוואות לעסקים בערבות מדינה
  • נוהל זכאות לבקשת הלוואות בערבות מדינה לזכיינים הפונים לקרן ההלוואות לעסקים בערבות מדינה
  • אישור השקעת הון עצמי רואה חשבון ומנהלים

הצהרה

 

המידע באתר זה הוא מידע חלקי המוגש כשירות לציבור ואין בו כדי להוות מסמך רשמי כלשהו. המידע המלא והמדויק לעניין סוגי ההלוואות שניתן לקחת במסגרת הקרן, תנאי הסף לקבלת הלוואה בקרן והתהליך הנדרש לקבלת הלוואה יתקבל במהלך תהליך הגשת הבקשה ובחינתה, על ידי הגופים המתאמים ונותני האשראי הפועלים בקרן, והוא מבוסס על תנאי כתב הערבות ותקנון הקרן שנחתם מול נותני האשראי. יודגש כי ההלוואות ניתנות על ידי נותני האשראי ולא על ידי המדינה, והסמכות לאישור מתן הלוואה הינה של ועדת האשראי ולא של המדינה.

חזור לראש הדף