קרן סיוע ייעודית לעסקים בעקבות התפשטות משבר הקורונה


תנאי ההלוואהתנאי סףדגשים בתהליך

 
 1. הגישה באמצעות דפדפן כרום בלבד
 2. לאחר לחיצה על כפתור הגשת בקשה, עם כניסתך ל "מערכת ההזדהות הממשלתית"
  • יש להזדהות עם שם משתמש וסיסמה בלבד. לא יתאפשר להמשיך בתהליך אם הרישום יבוצע באמצעים דיגיטליים אחרים כדוגמת טוקן או כרטיס חכם
  • יש לוודא שכתובת המייל עדכנית

שאלות ותשובות


הגשת הבקשה היא פשוטה ומהירה ומבוצעת באמצעות אתר האינטרנט של הקרן בכתובת: https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/.
לאחר הלחיצה על כפתור "הגשת בקשה", וביצוע הזדהות אישית קצרה באתר השירותים הממשלתי, תונפק לך סיסמא לכניסה למערכות הממשלה, באמצעותה תוכל להיכנס גם למערכת הגשת הבקשות של הקרן ולהגיש בקשה בשם העסק מבקש ההלוואה.
תהליך הגשת הבקשה נעשה בטופס ייעודי קצר הכולל את פרטי העסק ואת פרטי ההלוואה המבוקשת.
מיד לאחר הגשת הטופס הבקשה תישלח לגוף המממן (בנק או גופים למתן אשראי חוץ בנקאי) שבו בחרתם. אישור על הגשת הבקשה ישלח לכתובת המייל שהזנתם בטופס, באמצעות המערכת הממוחשבת.
שימו לב- במידה ובקשתך מופיעה במערכת אך לא התקבל אישור מהגוף המממן בחלוף יומיים מיום הגשת הבקשה, ניתן לפנות למרכזיית/ סניף הגוף המממן אליו הבקשה הופנתה.
לעסק יכולה להיות רק בקשה אחת פתוחה בכל נקודת זמן.

במידה וישנה בעיה טכנית ניתן לפנות לסיוע באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת- GloansCorona@mof.gov.il

לאחר הגשת הבקשה למערכת הממוחשבת באמצעות אתר האינטרנט של הקרן בכתובת: https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/, תוכלו לצפות בפרטי הבקשה בדף הבית של המערכת.
במידה ובקשתך לא מופיעה או במידה ולא קיבלת אישור על שליחת הבקשה לכתובת המייל שצוינה בה, ייתכן והייתה תקלה. באפשרותך למלא את הטופס בשנית, או לפנות בבקשה לסיוע טכני באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת- GloansCorona@mof.gov.il.

לצורך קבלת עדכון בדבר סטטוס הטיפול בבקשה, ניתן לפנות למרכזיית/ סניף הגוף המממן (בנק או גופים למתן אשראי חוץ בנקאי).

אם קיבלתם חלק מהסכום לו העסק זכאי לפי תנאי הקרן, באפשרותכם להגיש בקשה לקבלת הלוואה משלימה. את כפתור ההגשה של "הבקשה המשלימה" ניתן למצוא בדף ה"בקשות שלי" שבמערכת הממוחשבת בכתובת: https://govextra.gov.il/mof-gloans-corona/.

ניתן להגיש הלוואה משלימה מיד לאחר קבלת ההלוואה המקורית. הבקשה לקבלת הלוואה משלימה תוגש לכל בנק או גוף ממממן שתבחרו, והגוף המממן יחליט האם הוא מאשר העמדת ההשלמה בלבד או העתקה של ההלוואה המקורית ביחד עם העמדתה של ההלוואה המשלימה בסכום הנוסף. ניתן לקבל הלוואות מהקרן לעסקים קטנים ובינוניים מעד שני בנקים או גופים מממנים לכל היותר.
לתשומת ליבך, ניתן יהיה לקבל הלוואה משלימה במסלול הכללי או במסלול המוגבר, שפרטיו מפורטים בתשובות הבאות.
במידה ואינך מוצא את פרטי הקשר עם הגוף המממן (בנק או גופים למתן אשראי חוץ בנקאי), ניתן למצוא את פרטיו להלן, בשים לב לגוף המממן בו אושרה הבקשה המקורית:

 1. הלוואות שהוגשו לאחד מהגופים- הפועלים, הבינלאומי (אוצר החייל), מזרחי, כאל או עוגן מטופלות על ידי פרמת רו"ח בן דוד (BDSK) בטלפון- 03-7255555 או במייל- esek@bdsk.co.il
 2. הלוואות שהוגשו לאחד מהגופים- לאומי, מרכנתיל, דיסקונט, גמא או MAX, מטופלות על ידי חברת ג'י אס אי מחקר אנליטי (גיזה\ GSE) בטלפון- 03-5213030 או במייל- keren.giza@gse.co.il

במידה ובקשתך נדחתה, ניתן לפנות לכל גוף מממן אחר הפועל בקרן באמצעות מילוי טופס הבקשה באתר, מיד לאחר קבלת ההודעה במייל שבקשתך באתר נסגרה.
ביום 21 ביוני נפתח מסלול ייעודי לעסקים בסיכון מוגבר שצפוי להגדיל את הסיוע הניתן על ידי משרד האוצר לעסקים נוספים. על מנת להגיש בקשה למסלול המוגבר ניתן להגיש בקשה חדשה בכפתור הגשת בקשה באתר זה ולאחר מכן ליצור קשר עם הגוף המממן בבקשה להפנות את הבקשה למסלול המוגבר.

ביום 21 ביוני נפתח מסלול לעסקים בסיכון מוגבר שמטרתו להרחיב את הסיוע הניתן לעסקים נוספים. במסגרת המסלול הייעודי הגופים המממנים יעמידו הלוואות לעסקים עבורם מתקיימים התנאים הבאים:
א) עסקים שהוקמו או החלו פעילותם החל מיום 1 באוקטובר 2019 ועד ליום 1 באפריל 2020 ושמחזור הפעילות שלהם אינו עולה על 500 אש"ח במועד הגשת הבקשה.
או לחלופין, עסקים שמתקיימים עבורם ארבעת התנאים הבאים במצטבר:
ב) עסקים שפעילותם נפגעה כלכלית בצורה משמעותית בשל התפשטות הקורונה;
ג) עסקים המאופיינים ברמת סיכון גבוהה מזו של אלה שקיבלו או יכולים לקבל הלוואות במסגרת המסלול הכללי;
ד) עסקים שאין להם יכולת תזרימית עצמאית להתמודד עם הצרכים התזרימיים שנוצרו כתוצאה מהפגיעה בפעילותם העסקית, לרבות באמצעות קבלת אשראי מהבנק במסלול הכללי או אשראי אחר שלא במסגרת הקרן;
ה) עסקים שיציגו ירידה של 50% ומעלה במחזור המכירות בחודש אפריל או בחודש מאי או בחודש יוני ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.
גובה ההלוואות במסגרת המסלול המוגבר יהיה עד 24% מהמחזור השנתי או עד 10 מיליון ₪. עבור עסקים שהוקמו שהוקמו או החלו פעילותם החל מיום 1 באוקטובר 2019 ועד ליום 1 באפריל 2020 כאמור לעיל, יועמד סכום שלא יעלה על הגבוה מבין 8% מההוצאות המצטברות או 300 אש"ח.
כל שאר התנאים יהיו זהים לתנאי ההלוואות במסלול הכללי המפורטים באתר זה.

העסק נדרש להציג אישור של רואה חשבון או יועץ מס בגין הירידה במחזור בחודש אפריל או חודש מאי או חודש יוני 2020 ביחס למחזור אשתקד. שימו לב כי העסק יידרש להציג את האישור רק לקראת הדיון בוועדת האשראי בגוף המממן בהתאם לבקשתו של אותו גוף.

עסקים שהוקמו החל מיום 1 בינואר 2020 ועד ליום 1 באפריל 2020, ושמחזור הפעילות שלהם אינו עולה על 500 אש"ח, יוכלו להגיש בקשה לקבלת הלוואה במסלול המוגבר.

עסקים שהוקמו החל מיום 1 בינואר 2020 ועד ליום 1 באפריל 2020, ושמחזור הפעילות שלהם אינו עולה על 500 אש"ח, יוכלו להגיש בקשה לקבלת הלוואה במסלול המוגבר. עסקים אלה ימלאו בטופס הבקשה את סכום ההוצאות המצטבר מתחילת פעילותו של העסק וסכום ההלוואה המקסימלי יחושב כ-8% מסכום ההוצאות המצטבר או 300,000 ₪, הגבוה מביניהם.

ניתן לסמן בטופס ההגשה לקבלת הלוואה באתר הקרן את המסלול המבוקש. במידה והעסק עומד בקריטריונים למסלול, הגוף המממן יוכל לאשר את ההלוואה במסלול המוגבר.

במידה ולא הצלחתם להגיש בקשה חדשה במערכת לאחר קבלת תשובת דחייה כתובה מהבנק על דחיית הבקשה, ייתכן והבנק טרם עדכן במערכת את ההחלטה לגבי בקשתך המקורית.
במקרה כזה יש לפנות לבנק לסגירת הבקשה במערכת.

עם שליחת טופס הבקשה, הבקשה מועברת לבחינת הגוף המממן (בנק או גופים למתן אשראי חוץ בנקאי), ולא ניתן לבצע שינויים בטופס. עם זאת, במידה וברצונך לשנות כל פרט מלבד "מספר העסק" או "שם הגוף המממן", ניתן לפנות לגוף המממן אליו נשלחה הבקשה ולעדכן אותו בפרטים שברצונך לשנות (כגון עדכון סכום ההלוואה המבוקש, פרטים אודות העסק וכד').

במידה ואתה מעוניין לשנות את מספר העסק או את הגוף המממן אליו תישלח הבקשה, יש לפנות לגוף המממן אליו נשלחה הבקשה המקורית ולבקש ממנו לסגור את הבקשה. מיד לאחר שנציג הגוף המממן יסגור את הבקשה במערכת, תקבלו על כך עדכון לכתובת המייל שהזנתם בטופס הבקשה ותוכלו להגיש בקשה חדשה עם הפרטים המעודכנים.

לאחר קבלת תשובת הגוף המממן (בנק או גופים למתן אשראי חוץ בנקאי) בנוגע לאישור עקרוני לבקשתכם להלוואה, ניתן לפנות לגוף המתאם בבקשה להקפיא את הטיפול בבקשה בגוף המממן, ולהפנותה לבחינה בגוף מממן אחד נוסף. פרטי ההתקשרות עם הגוף המתאם מופיעים במכתב האישור העקרוני שנשלח אליכם בנוגע לאישור ההלוואה המקורית, או כמפורט להלן:

 1. הלוואות שהוגשו לאחד מהגופים- הפועלים, הבינלאומי (אוצר החייל), מזרחי,  כאל או עוגן, מטופלות על ידי פרמת רו"ח בן דוד (BDSK) בטלפון- 03-7255555 או במייל- esek@bdsk.co.il
 2. הלוואות שהוגשו לאחד מהגופים- לאומי, מרכנתיל, דיסקונט, גמא או MAX, מטופלות על ידי חברת ג'י אס אי מחקר אנליטי (גיזה\ GSE) בטלפון- 03-5213030 או במייל - keren.giza@gse.co.il

הגוף המתאם הוא חברה שעובדת מטעם המדינה לסייע בתהליכים תפעוליים הקשורים להפעלתן של קרנות הסיוע להלוואות לעסקים. ככל שקיבלתם אישור עקרוני על בקשתם לקבלת הלוואה מהקרן, פרטי ההתקשרות עם הגוף המתאם הרלוונטי מופיעים במכתב זה.
יובהר כי ההחלטה על אישור ההלוואה או דחיית הבקשה איננה בסמכות הגופים המתאמים מטעם המדינה.

ככלל שני הגופים המתאמים הם:

 1. הלוואות שהוגשו לאחד מהגופים- הפועלים, הבינלאומי (אוצר החייל), מזרחי, כאל או עוגן, מטופלות על ידי פרמת רו"ח בן דוד (BDSK) בטלפון- 03-7255555 או במייל - esek@bdsk.co.il
 2. הלוואות שהוגשו לאחד מהגופים- לאומי, מרכנתיל, דיסקונט, גמא או MAX, מטופלות על ידי חברת ג'י אס אי מחקר אנליטי (גיזה\ GSE) בטלפון- 03-5213030 או במייל - keren.giza@gse.co.il

עמותה לפי חוק העמותות או עסק שהוא מלכ"ר יכולים להגיש בקשה לקבלת הלוואה בערבות מדינה.


בקרן ההלוואות לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה, הגוף המממן רשאי לדרוש העמדת ערבויות אישיות שלא יעלו על הערבויות האישיות הקיימות בחשבונות אחרים של הלווה אצלו.
במידה ומדובר בעמותה או מלכ"ר בתחומי החינוך, הבריאות או הרווחה שמחזור פעילותה לא עולה על 4 מיליון ₪, שאינה מקיימת פעילות של מוסד חינוך, בית חולים או קופ"ח ושאינה מחלקת מלגות, מענקים לפרטיים או הלוואות לעמותות אחרות, ההלוואה תועמד ללא ערבות אישית.
במידה ומדובר על עמותה או מלכ"ר גדולים יותר שלהם התקשרות עם משרד ממשלתי, ניתן להעמיד את ההלוואה תוך חתימה על תצהיר והמצאת אישור חשב המשרד הממשלתי להעברת סכומי התשלום לפירעון ההלוואה במקרה של אי פירעון, חלף ערבות אישית.

חזור לראש הדף

צור קשר

 

לפניות טכניות בלבד יש לשלוח מייל לכתובת: GloansCorona@mof.gov.il

לפנייה ישירה לאגף החשב הכללי במשרד האוצר – ניתן לשלוח מייל לכתובת: kerenpniyot@mof.gov.il

למידע נוסף אודות הסיוע לעסקים בתקופת המשבר, ניתן לפנות לפורטל החירום הלאומי בכתובת https://info.oref.org.il/.

ניתן לפנות למוקד פורטל החירום הלאומי בטלפון: 104


הצהרה

 

* המידע באתר זה הוא מידע חלקי המוגש כשירות לציבור ואין בו כדי להוות מסמך רשמי כלשהו. המידע המלא והמדויק לעניין נקבע בתנאי ההסכמים בין המדינה לבנקים, להפעלת הקרן. יודגש כי ההלוואות ניתנות על ידי הבנקים ולא על ידי המדינה, והסמכות לאישור מתן הלוואה הינה של ועדת האשראי או הגורם המוסמך בלבד.

חזור לראש הדף