עמותות ומלכ''רים

מענק סיוע לעמותות

מי זכאי למענק?

עמותות שעומדות בשתי התנאים:

  1. לפחות 1/3 מהכנסות העמותה בשנים 2018 או 2019 לא מגיעות מתמיכות ותרומות.
  2. עיקר ההכנסה שאינה מתמיכות ותרומות בשנת 2018 או 2019 מקורה בהכנסה ממכירת שירותים או מוצרים שתמורתם מתקבלת באופן שוטף במהלך השנה.

כמה אני אקבל?

עמותות שעומדות בתנאי הזכאות לעיל, יהיו זכאיות למענק כמו כל עסק אחר שיתחשב בירידה בפעילות העסקית בלבד (בניכוי הכנסות מתרומות ותמיכות).

בדקו את התנאים והזכאות בדפים עסקים קטנים, עסקים בינוניים ועסקים גדולים.

כיצד מועבר המענק?

פרטים נוספים והגשת הבקשה באתר רשות המיסים

מענק החזרת עובדים

אם החזרתם עובדים מחל"ת או קיבלתם עובדים חדשים שהיו מובטלים עד כה ייתכן שאתם זכאים למענק נוסף בעבור כל עובד.

קיימים שני מסלולים לבחירת המעסיק:

מסלול א' – מאפשר לקבל מענק בגין עובדים שהוחזרו לעבודה או נקלטו בחודשים אפריל עד ספטמבר 2020. חודשי העסקה שיזכו בתשלום יהיו יוני עד ספטמבר.

  • המעסיק יהיה זכאי למענק של 875 ₪ עבור עובדים שנקלטו בחודשים אפריל ומאי - עד 3,500 ₪ ב-4 פעימות
  • המעסיק יהיה זכאי למענק של 1,875 ₪ עבור עובדים שנקלטו מחודש יוני - עד 7,500 ₪ ב-4 פעימות

מסלול ב' – מאפשר לקבל מענק בגין עובדים שהוחזרו לעבודה או נקלטו בחודשים יולי עד אוקטובר 2020. חודשי העסקה שיזכו בתשלום יהיו יולי עד אוקטובר. המעסיק יהיה זכאים למענק חודשי של 1875 ₪ לחודש לעובד - עד  7,500 ש"ח ב-4 פעימות.

כיצד אפשר להגיש את הבקשה למענק?

ניתן להגיש כעת דרך אתר  רשות התעסוקה.

עד מתי באפשרותינו להגיש את הבקשה?

אפשר להגיש בקשה עבור מענק בכל אחד מחודשי המענק, לא יאוחר מ- 60 יום מתום החודש שבגינו מבוקש המענק.

ניתן להגיש את הבקשה מחודש מאי 2020 ועד לחודש אוקטובר 2020.

 

בחודשים ספטמבר אוקטובר 2020 עסק שהגיש בקשה למענק שימור עובדים אינו זכאי לקבלת מענק זה.

מסלול ייעודי בקרן להעמדת הלוואות בערבות המדינה

מי זכאי להגיש בקשה לקבלת הלוואה?

עמותות זכאיות לקבל הלוואות בערבות מדינה בסכום של עד 24% מהמחזור ועד 20 מיליון ₪ לכל היותר.

מה תקופת הלוואה?

עד 5 שנים

מהם תנאי הלוואה?

הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום אגרה.

ההלוואה מועמדת בריבית אטרקטיבית במרווח ממוצע של 1.5% מעל ריבית הפריים, לתקופה של עד 60 חודשים, עם אפשרות למתן תקופת גרייס על תשלום קרן ההלוואה לתקופה של עד 12 חודשים. במהלך השנה הראשונה הריבית על ההלוואה תסובסד על ידי המדינה.

ניתנו הקלות גם לעניין הביטחונות של הלווה, הן לעניין דרישה לבטוחה של עד 5% בלבד מגובה ההלוואה, והן לעניין דרישת הערבויות האישיות שלא תעלנה על הערבויות האישיות הקיימות ללקוח בבנק או בגוף המממן. עמותות חברתיות בעלות מחזור של עד 4 מיליון ₪, ועמותות בעלות התקשרות עם המדינה העומדות בקריטריונים, לא תידרשנה להעמיד ערבות אישית כלל.

מי רשאי להעמיד את ההלוואה?

לאומי, הפועלים, מזרחי, הבינלאומי, מרכנתיל, דיסקונט, איגוד, מקס, כאל, גמא, עוגן

הגשת הבקשה ועידכונים שוטפים:

את הבקשה יש להגיש דרך האתר הייעודי להלוואות בערבות המדינה. באתר תוכלו לבחור לאיזה בנק או גוף חוץ בנקאי תרצו להפנות את הבקשה. הליך הגשת הבקשה במערכת קל ופשוט כך שלא נדרש סיוע של גורם שלישי להגשתה.

 

סיוע נוסף

קרן סיוע משותפת ממשלה - פילנתרופיה

מי זכאי להגיש בקשה למענק?

גופים ללא כוונת רווח, שמעל 50% מפעילותם היא מתן שירותים חברתיים לאוכלוסיות נזקקות ואינם זכאים למענק מרשת המיסים.

בנוסף, המחזור השנתי שלהם הוא בין 500 אלף ₪ ובין 20 מיליון ₪ בשנת הכספים 2018 והם ספגו ירידה של יותר מ-25% בהכנסותיהם במהלך משבר הקורונה.

איזה סכום ניתן במסגרת המענק?

המענקים עומדים על סכומים של בין 10,000 ל-400,000 ₪ לכל ארגון שיעמוד בתנאים שנקבעו במבחנים.

כיצד ניתן להגיש בקשה למענק?

ההגשה פתוחה עד ה-9 באוגוסט דרך אתר https://www.socialrelieffund.org/

קרן ייעודית לתמיכה בעמותות

סכום של 100 מיליון ₪ הוקצה לצורך תמיכה בעמותות שאינן זכאיות למענק על ידי רשות המיסים.

אופן חלוקת הקרן טרם נקבע.

תשלום מקדמות לגופים נתמכים

מי זכאי לתשלום המקדמה?

גופים הנתמכים מתקציב המדינה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב רשאים לקבל מקדמות על חשבון כספי התמיכה, עד לאישור תקציב המדינה המאושר.

כיצד מגישים את הבקשה למקדמה?

הבקשה למקדמה תוגש על-ידי המשרד הממשלתי הממונה על העמותה לוועדת החריגים של החשב הכללי.

הקפאת ביקורת

הוקפאו הביקורות הנערכות במוסדות ציבור הנתמכים מתקציב המדינה לפי סעיף 3א לחוק.

ניתנה הארכה למועדים להמצאת והשלמת מסמכים, הופסקו הביקורות במשרדי מוסדות הציבור ונקבע כי בשלב זה לא יפתחו הליכי ביקורת חדשים.

פטור מתשלומי ארנונה

* טרם אושר *

עמותות שלפחות 50% מההכנסה שלהן היא מפעילות עסקית ונפגעו בה בדומה לעסקים, יהיו זכאיות להנחה של 95% מארנונה עד יוני 2021. ההנחה תינתן באופן דו-חודשי החל מיוני 2020.

 

מענק שימור עובדים

בעבור החודשים ספטמבר אוקטובר 2020 יינתן מענק שימור עובדים. גובה המענק יעמוד על 5,000 שקל לעובד ויקבע בהתאם לפגיעה של העסק בשילוב אחוז העובדים ששימר במהלך התקופה:

  • ברמת פגיעה במחזור החברה העולה על 80%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 40% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
  • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 60-80%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 55% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
  • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 40-60%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 70% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.
  • ברמת פגיעה במחזור החברה בגובה 25-40%, במידה והעסק הצליח להחזיק לפחות 80% מהעובדים שלו ביחס למצבת העובדים שלו בחודשים ינואר-פברואר 2020, יינתן המענק עבור כל עובד מעל לרף זה.

לדוגמה, עסק שבינואר-פברואר 2020 העסיק 100 עובדים וחווה ירידה במחזור של 50% בגין חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 והצליח לשמר 80 עובדים זכאי למענק בגובה 50,000 שקלים – 5,000 שקלים עבור כל עובד (סך הכל 10 עובדים) שמעל 70% ממצבת כוח האדם של העסק בינואר-פברואר 2020.

בחודשים ספטמבר אוקטובר 2020 עסק שהגיש בקשה למענק חזרה לעבודה אינו זכאי לקבלת מענק זה.

קרן סיוע

בהתאם לחוק התכנית לסיוע כלכלי יוקצה סכום של 100 מיליון ₪ לטובת סיוע לעמותות.

לבדיקת תנאי הזכאות ופרטים נוספים ראו פירוט באתר משרד האוצר בכתובת: https://www.gov.il/he/Departments/Guides/kol-kore-assistance-public-institutions

הגשת הבקשה לתמיכה נעשית באמצעות ממשק גיידסטאר – אתר העמותות של ישראל בכתובת האינטרנט www.guidestar.org.il. אם כבר נרשמתם למערכת העדכון של גיידסטאר, תתבקשו להזדהות. אם עדיין אינכם רשומים, תתבקשו להירשם לשירות בהליך קצר ופשוט (להסבר באתר גיידסטאר). לאחר שתזדהו, ניתן יהיה להתחיל במילוי טופס הבקשה. לבקשה תידרשו להוסיף את מסמכים בהתאם למפורט באתר הייעודי.

הגשת הבקשה במערכת גיידסטאר נפתחה מחדש עד ליום שני ה- 24/5 בשעה 16:00

 
חזור לראש הדף