תנאי שימוש

תאריך פרסום: 19/03/2020, 19:02 | תאריך עדכון: 27/07/2020, 10:01

תנאי שימוש

כללי

מדינת ישראל, באמצעות משרד הבריאות (להלן: "משרד הבריאות") מציעה שימוש ביישומון זה (להלן: היישומון) בכפוף לתנאים הבאים (להלן: "תנאי השימוש") ולהצהרת הפרטיות. משרד הבריאות עשוי לבקש לשנות את תנאי השימוש ו/או את הצהרת הפרטיות ועל כל שינוי כזה תתקבל הודעה במכשיר עליו מותקן היישומון ותתבקש הסכמה. אם לא תסכים לשינוי תוכל להסיר את היישומון. עם הסרת היישומון, המידע שנצבר על המכשיר יימחק.

השימוש ביישומון יהיה בכפוף לתנאי השימוש ולהצהרת הפרטיות שהיו בתוקף בתאריך ובשעה שבהם בוצע השימוש בפועל.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר בחר להתקין היישומון במכשירו הסלולרי ולעשות בו שימוש.

אין להשתמש ביישומון ובשירותים, כהגדרתם להלן, לרעה. המשתמש רשאי להשתמש ביישומון ובשירותים אך ורק כפי שמותר על פי דין. המשרד עשוי להשעות או להפסיק לספק את הגישה ליישומון ו/או לשירותים למשתמש שאינו מציית לתנאי השימוש או לחלקם, או אם משרד הבריאות או כל רשות מוסמכת חוקרים חשד להתנהגות המנוגדת לדין או לתנאי השימוש בעת השימוש ביישומון.

מהות השירות

היישומון מאפשר שני סוגי שירות:

(1) למשתמשים - לאסוף מידע בדבר תנועותיהם במרחב. היישומון בודק את התנועות של המשתמש מול תנועותיהם של גורמים אחרים שהתגלו כחולי קורונה, לפי המידע שמצוי בידי משרד הבריאות. הבדיקה נועדה להתריע בפני המשתמש על חשיפתו לאדם חולה בקורונה.

(2) השימוש ביישומון יאפשר למשתמש, במקרה שאובחן חלילה כחולה בקורונה  לשחזר את המסלול שעבר ב- 14 הימים הקודמים לאבחונו, כלומר את התאריכים, השעות והמקומות בהם שהה, כדי לסייע למשרד הבריאות לאתר חולי קורונה מאומתים שבאו איתו במגע, וכדי לסייע לציבור ולהתריע בפני אנשים אחרים ששהו באותו מקום ובאותו זמן כמו המשתמש שחלה, שעליהם להיכנס לבידוד בהקדם האפשרי (להלן: "השירות").

יודגש: אין במידע המובא ביישומון כדי לסתור מידע והנחיות אשר מפורסמות באופן רשמי על ידי משרד הבריאות באמצעי התקשרות השונים; היישומון אינו מחליף הודעות רשמיות או קבלת מידע על אבחון או על חשיפה בדרכים אחרות; ככל שקיימת סתירה בין המידע ביישומון לבין הנחיה רשמית של משרד הבריאות, הנחיית משרד הבריאות תגבר. השירות אינו כולל יעוץ רפואי, באופן ישיר או עקיף, אלא נועד לסייע לכלל המשתמשים לדעת בהקדם האפשרי אם נחשפו לחולה קורונה.

מיקום

היישומון משתמש במידע לגבי מיקום המשתמש ומסלולי תנועתו, בכדי ליצור היסטוריה מפורטת של כל המקומות בהם שהה המשתמש, התאריכים והשעות ששהה בהם, ומצבי הקירבה למכשירי טלפון אחרים עליהם מותקן היישומון (להלן: "המידע"). איסוף המידע הכרחי בכדי לאפשר למשתמש לקבל את כל תכונות השירות המפורטות לעיל, ולאפשר ליישומון להשיג את מטרותיו. בעצם השימוש ביישומון וקבלת השירות מאשר המשתמש ליישומון לאסוף את המידע כאמור.

המידע שיאסף על ידי היישומון יאגר אך ורק ממועד התקנת היישומון במכשיר ולא לפני כן, אלא אם יינתן אישורו הפרטני של המשתמש לקבלת היסטוריית המיקומים בגוגל 14 יום אחורה (בכפוף לכך שהאופציה לשמירת מיקומים מופעלת. מידע זה ישמש להצלבות מול חולים מאומתים שזמן החשיפה שלהם היה לפני התקנת היישום.

השימוש במידע

המידע שנאסף על כל משתמש נשמר אך ורק בזיכרון הפנימי של המכשיר הסלולרי של המשתמש. המידע לא ישמר בשרתי משרד הבריאות או בשרתי גורם אחר כלשהו.

אם המשתמש יאובחן כחולה בקורונה, הוא (או אפוטרופסו) יוכל להרשות להעביר את המידע לידי משרד הבריאות, אך ורק למטרה של סיוע באיתור חולי קורונה מאומתים ואנשים שנחשפו ושעליהם להיכנס לבידוד בהקדם ופרסום מידע רלוונטי לציבור. השימוש במידע על ידי משרד הבריאות למטרה זו ייעשה בהתאם להצהרת הפרטיות.

הגבלת חבות ואחריות

משרד הבריאות מספק את היישומון "כמו שהוא" ("AS IS"). משרד הבריאות לא יהא אחראי לכל נזק ו/או אובדן ישיר ו/או עקיף אשר יגרמו כתוצאה משימוש ביישומון שלא לפי ההנחיות, או הסתמכות על המידע באופן בלעדי - בניגוד לתנאי השימוש. או מאי יכולת להשתמש ביישומון באופן מלא או חלקי עקב מגבלות טכנולוגיות או אחרות, או מכל סיבה אחרת שאינה קשורה ישירות לפעילותו התקינה של היישומון.

משרד הבריאות יעשה כמיטב יכולתו לשמור על זמינות ויציבות השירות והיישומון ועל אבטחת מידע הולמת בהתאם לטיב המידע שנאסף במכשיר, אך מטיבו של יישומון חדש ובנסיבות מצב החירום מובהר למשתמש כי משרד הבריאות לא יוכל להבטיח באופן מוחלט את זמינות השירות ואספקתו באופן רציף או ללא שגיאות או תקלות, והמשרד מתחייב לפעול לתיקון כל ליקוי, תקלה או כשל שיתגלו, במהירות האפשרית. עם זאת, משרד הבריאות לא ישא באחריות לנזק ישיר או עקיף הנובע מתקלה בפעילות היישומון או המכשיר עליו הוא מותקן, או משימוש ביישומון בניגוד לתנאי השימוש.

אבחנה של חולה בקורונה לא תימסר באמצעות היישומון אלא אך ורק באמצעות גורם רפואי מוסמך. למשתמש שקיבל הודעה מהיישומון על חשיפתו לחולה מומלץ לוודא זאת באמצעות מיקומי ומועדי החשיפה לחולים המתעדכנים באתר משרד הבריאות.

הנתונים המוצגים ביישומון מתבססים על נתונים ודיווחים, שחלקם נאגרים במכשירי הסלולרי של משתמשים אחרים, ויתכן כי אלה לוקים בחוסר דיוק, או שהם מכילים מידע חלקי ואף מידע שגוי, עקב מגבלות הטכנולוגיה, ולכן משרד הבריאות לא יהיה אחראי לדיוקו של המידע שנאסף במכשירי המשתמשים. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תעמוד לו כל טענת הסתמכות ו/או טענה אחרת הנובעת מן השימוש בשירות כנגד משרד הבריאות, ושישתמש בו לפי תנאי השימוש והצהרת הפרטיות ותוך הבנת מגבלותיו. הואיל והמידע מאוחסן במכשיר הסלולרי של המשתמש בלבד, לא תהיה למשתמש כל טענה בדבר פגיעה בפרטיותו בשל השימוש ביישומון. כמו-כן, לא תהיה למשתמש כל טענה בנוגע לשימוש שייעשה משרד הבריאות בהתאם לאישור שנתן המשתמש לשיתוף המידע מיישומון.

לעניין סעיף זה - "משרד הבריאות" משמע לרבות המשרד, עובדיו, נציגיו וספקי שירותים עבורו.

שינויים ביישומון

משרד הבריאות שומר לעצמו את הזכות הבלעדית להסיר את היישומון כולו ו/או להגביל את אפשרות השימוש בו או לשנות מעת לעת את מבנה היישומון או מראהו. על שינוי בתכניו או בשירותים הכלולים בו ובתנאי השימוש שלו תינתן הודעה מראש למשתמשים המסבירה את השינוי  ותהיה למשתמש אפשרות להסיר את היישומון. עם הסרת היישומון, המידע שנצבר על המכשיר יימחק.

לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי משרד הבריאות בגין ביצוע שינויים שהוצגה לו עליהם הודעה ולא התנגד להם ע"י הסרת היישומון.

הגבלת שימוש פרטי ואישי בלבד

השימוש בשירותים, בתכנים ובמידע הכלולים ביישומון מותר למטרה אישית ופרטית בלבד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אין לעשות כל שימוש מסחרי, ובפרט כל שימוש לרעה או כזה המשבש את הנתונים או את פעילות היישומון או בנתונים המפורסמים בו..

אין לעשות שימוש בסמל היישומון לכל מטרה שאינה קשורה ישירות ליישומון. שימוש לרעה בסמל עלול להוות עבירה לפי סעיף 5 לחוק הגנת סמלים, תשל"ה-1974.

חזור לראש הדף