מענקי חדשנות בתעסוקה

עדכנו אותי כשמסלול חדש נפתח
לחיפוש שותפות בהגשה

*במקרה של סתירה בין האמור בדף זה לבין האמור בהוראת מנכ"ל כפי שתתעדכן מעת לעת ו/או נוהל המסלול, יגבר האמור בהוראת המנכ"ל ו/או בנוהל המסלול