רשם החברות

תאגידים על בטוח (חברות Safety)


שאלות ותשובות

מערכת ההזדהות הממשלתית היא שירות הזדהות חכמה המאפשר כניסה מאובטחת לצורך ביצוע פעולות במספר משרדי ממשלה. השירות ניתן ללא עלות ואין צורך להצטייד בכרטיס חכם לשם כך. לאחר רישום ראשוני בשירות ממשל זמין ניתן להיכנס באמצעות הקלדת שם המשתמש והסיסמא שקיבלתם לאתר רשם החברות והשותפויות, לבצע פעולות מקוונות (למשל- הגשת דיווחים, עדכון בעלי מניות ודירקטורים) ולעקוב מקרוב אחר הדיווחים והעדכונים בחברות ובשותפויות שלכם.

כדי להירשם במערכת ההזדהות הממשלתית יש להצטייד בשניים מתוך ארבעה אמצעי הזיהוי הבאים: ספח תעודת זהות, דרכון, כרטיס אשראי ותעודת עולה.

חשוב! אם תעדכנו במערכת ההזדהות הממשלתית את פרטי התקשרות (טלפון נייד, דואר אלקטרוני) תוכלו לקבל התראות באופן שוטף מרשם החברות והשותפויות על דיווחים שהוגשו ועדכונים שבוצעו בחברות ובשותפויות אליהן אתם קשורים (ראו הרחבה בשירות "החברות שלי" ו "התראה בהודעה").

חשוב לעדכן את פרטי ההתקשרות ובכלל זה טלפון נייד ודואר אלקטרוני על מנת לקבל לאחר מכן עדכונים שוטפים מרשם החברות ומרשם השותפויות על עדכונים שבוצעו בחברות ובשותפויות בהן אתם מעודכנים בתפקידים: בעל מניות, דירקטור, מיופה כוח בחברת חוץ, מורשה לקבל כתבי בי-דין בחברת חוץ, שותף כללי ושותף מוגבל.

לאחר הרשמה במערכת ההזדהות הממשלתית, בכניסה ללשונית "תפקידים בתאגיד" באיזור האישי ממשלתי תוכלו לראות את רשימת החברות והשותפויות בהם אתם מעודכנים ברשם החברות והשותפויות כבעלי התפקידים: בעל מניות, דירקטור, מיופה כח בחברת חוץ, מורשה לקבל כתבי בי-דין בחברת חוץ, שותף כללי או שותף מוגבל.

לתשומת הלב, רק בעלי תפקידים שעודכנו ככאלה ברשם החברות יופיעו ברשימת החברות.

במקרים מסוימים המידע אודות בעלי מניות אינו נמצא במאגר המידע המיחשובי, אלא במסמכים המצויים בתיק החברה הסרוק ולכן לא יופיעו ברשימה זו.  במידה והנתונים אינם מעודכנים במאגר הממוחשב (למשל: המידע מופיע רק במסמכים הסרוקים בתיק החברה מבלי שהוזן למאגר הממוחשב, או שהמידע הוזן ללא מספר הזיהוי המדויק), המידע לא יופיע.

כך במקרים בהם לחברה מאות בעלי מניות, הנתונים מופיעים במסמכים הסרוקים בתיק החברה.

בעלי התפקידים המופיעים ברשימת בעלי התפקידים בחברות ובשותפויות באתר ממשל זמין הם: בעל מניות, דירקטור, מיופה כוח בחברת חוץ, מורשה לקבל כתבי בית דין בחברת חוץ, שותף כללי ושותף מוגבל.

לאחר רישום במערכת ההזדהות הממשלתית, כל מי שמופיע כבעל תפקיד יקבל הודעה כל אימת שיתקבל דיווח ויתבצע עדכון הנוגע לחברה או לשותפות אליה הוא קשור.

ניתן לבצע באופן מקוון את הפעולות הבאות:

דו"ח שנתי, העברת מניות, הקצאת מניות, הגדלת הון רשום, שינוי בהרכב הדירקטוריון, שינוי כתובת החברה ועדכון בעלי תפקידים.

בעל תפקיד המעודכן ברשם החברות כדירקטור או מוסמך לדווח יוכל להגיש בקשה להגשת דיווחם באופן מקוון בלבד. ניתן להגיש את הדיווחים באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית (לאחר הרשמה לשירות) או באמצעות כרטיס חכם. בעלי תפקידים אחרים עליהם לפנות לדירקטור או המוסמך לדווח בחברה לבקש שיגישו בקשה זו.

דירקטור או מי שעודכן כמוסמך לדווח בשם חברה, שעודכנו ככאלה ברשם החברות, יכולים לבצע באופן מקוון את הפעולות הבאות:

עדכון דו"ח שנתי, העברת מניות, הקצאת מניות, הגדלת הון רשום, שינוי בהרכב הדירקטוריון, שינוי כתובת החברה ועדכון בעלי תפקידים.

לצורך עדכון אדם כמוסמך לדווח, עליכם להיות מעודכנים אצל רשם החברות כדירקטורים או כמוסמכים לדווח. ניתן לבצע עדכון של המוסמך לדווח בשם חברה בהגשה מקוונת באתר רשם החברות.

ניתן לבצע פעולות באופן מקוון גם ללא הגשת בקשה לביצוע עדכונים באופן מקוון בלבד. יחד עם זאת, חברה שתבקש להפעיל שירות זה ולעדכן באופן מקוון בלבד, המידע לגביה בפעולות עדכון דו"ח שנתי, העברת מניות, הקצאת מניות, הגדלת הון רשום, שינוי בהרכב דירקטוריון, שינוי כתובת החברה ועדכון בעלי תפקידים, יעודכן רק באמצעות דיווחים מקוונים ולא באמצעות הגשת דיווחים ידניים. את הדיווחים המקוונים יכול להגיש דירקטור בחברה או אדם שעודכן אצל רשם החברות כמי שהוסמך לדווח עבורה.

בעת מילוי בקשה לביצוע עדכונים באופן מקוון בלבד יש לוודא כי הגורם החתום על הבקשה הוא דירקטור או מוסמך לדווח המעודכן ברשם החברות ככזה. כמו כן יש לוודא כי כל הפרטים הנדרשים מלאים, כולל חתימה ותאריך וכן פרטים ליצירת קשר במידת הצורך (טלפון נייד ודואר אלקטרוני).

בהתאם לחוק החברות תשנ"ט-1999, מרשם בעלי המניות ומרשם הדירקטורים מתנהלים בחברה עצמה ופתוחים לעיון הציבור. מרשם בעלי המניות והדירקטורים המתנהל אצל רשם החברות מבוסס על דיווחים שמתקבלים מהחברות, המתעדכנים בדיעבד, וככל שיש סתירה בין השניים, המרשם המתנהל בחברה גובר. מעמדם של המרשמים אותם מנהל רשם החברות הוא הצהרתי בלבד, בשונה מהמרשם המתנהל בחברה עצמה שהוא המחייב.

כאמור, מרשם בעלי המניות והדירקטורים המתנהל אצל רשם החברות מבוסס על דיווחים שמתקבלים מהחברות, המתעדכנים בדיעבד, וככל שיש סתירה בין השניים, המרשם המתנהל בחברה גובר. דיווחים כוזבים הם דיווחים אשר אינם משקפים נאמנה את ספרי החברה, וייתכן ואף הוגשו על ידי גורם זר לחברה.

הדיווחים המוגשים לרשם החברות מוגשים בדיעבד לאחר המועד בו לכאורה עודכן המרשם המחייב בחברה. תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) תש"ס-1999 מסדירות את דרכי הדיווח לרשם החברות. כאשר מוגש דיווח הנחזה להיות תקין וערוך על פי הדרישות בדין, רשם החברות יעדכן את הדיווח במרשמיו ואין ביכולתו לחקור או להתחקות אחר אמיתות המסמך.

כדי לצמצם את הסיכוי שיעודכנו דיווחים כוזבים, מומלץ להירשם לשירות ממשל זמין, לעקוב אחר "האזור האישי", להכיר את רשימת החברות בהן אתם מעודכנים ברשם החברות כבעלי מניות וכדירקטורים, ולעקוב מקרוב אחר הנעשה בחברות אליהן אתם קשורים.

יתר על כן, מומלץ להגיש בקשה לביצוע עדכונים  מסוג דו"ח שנתי, העברת מניות, הקצאת מניות, הגדלת הון רשום, שינוי בהרכב הדירקטוריון, עדכון בעלי תפקידים ושינוי כתובת החברה באופן מקוון בלבד. לאחר אישור בקשה זו, יהיה ניתן לעדכן פעולות אלה באופן מקוון בלבד ובקשות לעדכון שיוגשו באופן ידני יסורבו ויופנו להגשה באמצעות האתר המקוון.

עוד מומלץ, כחלק מההרשמה באתר ממשל זמין, לעדכן כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון נייד זמינים על מנת לקבל עדכונים על דיווחים שהתקבלו ושעודכנו ברשם החברות.

לצורך עדכון הנתונים אצל רשם החברות, ראשית, מומלץ לבדוק במרשם המחייב המתנהל בחברה האם הרישום בספריה תואם את הדיווח שהוגש לרשם החברות.

במקרה בו אינכם מעודכנים אצל רשם החברות בחברה או בשותפות כקשורים אליה (בעל מניות, דירקטור מיופה כח בחברת חוץ, מורשה לקבל כתבי בי-דין בחברת חוץ, שותף כללי או שותף מוגבל) למרות שאתם קשורים אליה, או כאשר הופיעה ברשימה שלכם חברה או שותפות שאינכם קשורים אליה, או שהופעתם בה לא בתפקיד הנכון, ניתן לפנות אל רשם החברות באמצעות אתר זה.

כמו כן ניתן לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת צו בדבר ביצוע העדכון בחברה בהתאם לספריה.

יובהר, כי אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, המלצה על דרכי פעולה או הימנעות מהם.

עורך דין או רואה חשבון מאמת חתימה הוא כל מי ששמו מופיע כמי שאימת את חתימת המצהיר על הבקשה או הדיווח הידני (טופס נייר) שהוגשו לרשם החברות. למשל, בדו"ח שנתי המוגש באופן ידני (טופס 5) חתימת המצהיר על הדוח תאומת על ידי עו"ד או רו"ח.

מעתה, בדיווחים ובבקשות המוגשים באמצעות מסמכי נייר בלשכות השירות של רשות התאגידים (ולא בהגשה מקוונת), המחייבים אימות על ידי עורכי דין או רואי חשבון, תישלח הודעה לגורם המאמת (עו"ד או רו"ח) עם סיום הטיפול. בכך, יוכלו להיות מעודכנים בנעשה עם אותן בקשות ודיווחים שאימתו ושהוגשו לרשם החברות.

עם קבלת בקשה אצל הרשם, תישלח בדואר אלקטרוני הודעה לעו"ד או רו"ח המאמת, כי הבקשה התקבלה ונמצאת בטיפול.

באמצעות קבלת הודעות בדבר אימות חתימה, תוכלו לעקוב אחר החברות בהן אימתתם מסמכים, ולהיות מעודכנים בטיפול בהן. מידע זה חשוב ונחוץ על מנת לעקוב ולוודא אחר הבקשות והדיווחים שהוגשו ברשם החברות ואומתו על ידכם.

ניתן לעמוד עמנו בקשר באמצעות מוקד רשם החברות במספר 5601* או בפנייה למוקד השירות והמידע.

אנא השאירו פרטים מלאים ומספר טלפון זמין ליצירת קשר (עדיף מספר טלפון נייד).

חזור לראש הדף