שאלות נפוצות


שאלות נפוצות

שאלה: עד איזה תאריך אפשר להגיש את הבקשה על החודשים אפריל, מאי, ויוני?

תשובה: ניתן לקבל מענק רק החל מחודש יוני, במסלול א'.

כל מעסיק יכול להגיש בקשה למענק מעסיקים על שני המסלולים עבור כל החודשים בהם ניתן המענק וזאת עד לתאריך 31.1.2021.

חשוב לזכור:

 1. מענק על החודשים אפריל, מאי ויוני ניתן לקבל רק כחלק ממסלול א'.
 2. במסגרת המענקים לחודשים יוני עד ספטמבר – ניתן לקבל מענק גם עבור עובדים שנקלטו בחודשים אפריל ומאי.

שאלה: האם אני יכול לבחור מסלול שונה לכל עובד?

תשובה: לא. לא ניתן לבחור מסלול לכל עובד בנפרד אלא בוחרים מסלול אחד עבור העסק. את המסלול בוחרים פעם אחת בעת הגשת הבקשה הראשונה ולא ניתן לשנותה.


שאלה: כיצד יושפע המענק אם באחד מהחודשים מצבת העובדים קטנה?

תשובה: כל חודש נבדק בפני עצמו.


שאלה: איך מחושבת המכסה?

תשובה: במסלול א' בודקים באופן הבא:

 • .מצבת חודש הבקשה (יוני-ספטמבר) לעומת מרץ עבור נקלטי אפריל

 • .מצבת חודש הבקשה (יוני-ספטמבר) לעומת אפריל עבור נקלטי מאי

 • מצבת חודש הבקשה לעומת מאי עבור הנקלטים מיוני ואילך.

במסלול ב' ייבדקו מצבות חודש הבקשה (יולי-אוקטובר) לעומת יוני.
למשל, במסלול ב:

 • .אם בהשוואת מצבת ספטמבר למצבת יוני יש גידול – זכאי בחודש ספטמבר

 • .אם בהשוואת מצבת אוקטובר למצבת יוני אין גידול – לא יהיה זכאי באוקטובר

הפרשים אלו קובעים את מכסת פוטנציאל העובדים הזכאים שהמעסיק רשאי להגיש באותו החודש, מה שמשפיע על גובה המענק המקסימלי שניתן לקבל. למשל, אם הפרש המצבות בין ספטמבר ליוני הייתה 10 עובדים, המעסיק יהיה זכאי לקבל מענק על 10 עובדים זכאים לכל היותר, גם אם מועסקים אצלו יותר מ-10 עובדים מזכים. לכן, חשוב להבין מהי מכסת הזכאות עבור כל חודש, ולרשום בראשית הרשימה את העובדים שמזכים בסכום הגבוה ביותר.


שאלה: איך אוכל לבחור מסלול עכשיו כשגובה המענק תלוי בתנאי העסק שלי בחודשים עתידיים, במיוחד לאור התנודות הגדולות בכלכלה כיום?

תשובה: מומלץ לבצע תחזית מדויקת ככל שניתן על בסיס הערכה על תנאי העסק בחודשים הקרובים. הסימולטור באתר יוכל לסייע בחישוב המענק על בסיס התחזיות הללו. כמו כן, בחירת המסלול נעשית בהגשת הבקשה הראשונה. הבקשה המוקדמת ביותר במסלול א' היא עבור חודש יוני, שניתן לבצע אותה לא יאוחר מה31.08.


שאלה: האם ניתן להגיש את הבקשה רק בסוף התקופה (ספטמבר עבור מסלול א', ואוקטובר עבור מסלול ב')?

תשובה: יש להגיש את הבקשה בנפרד עבור כל חודש בקשה, כך שכל מסלול יכלול עד ארבע בקשות: 

 • מסלול א' – יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר. 
 • מסלול ב' – יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר.

עבור כל חודש ניתן להגיש עד לתאריך 31.01.2021.

למשל:

  • עבור חודש אוגוסט, ניתן להגיש את הבקשה החל מה 1.9 ועד ה 31.01.21
  • עבור חודש ספטמבר, ניתן להגיש את הבקשה החל מה 1.10 ועד ה 31.01.21

 


 

מצבת העובדים היא סך העובדים שעבדו אצל המעסיק במשך חודש מסוים, החל מאלו שעבדו יום אחד בלבד ועד אלו שעבדו במהלך כל החודש. העובדים היחידים שאינם נספרים במצבת העובדים הם עובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו במהלך החודש*.

*בחודש ספטמבר בלבד, לאור הסגר, בוצע שינוי חקיקה המאפשר לכלול במצבת העובדים גם את אלו שפוטרו או הוצאו לחל"ת במהלך חודש ספטמבר, ובלבד שעבדו במהלך החודש לפחות 15 ימים (קלנדריים).


שאלה: עובדת בחופשת לידה – האם נכללת במצבת העובדים?

תשובה: כן, יש להחשיב עובדת הנמצאת בחופשת לידה במצבת העובדים. אולם, אין זה אומר שהיא בהכרח נחשבת כעובדת מזכה, להרחבה ראה את התשובות על חופשת לידה ב"עובדים מזכים".


שאלה: עובד זר – האם נכלל במצבת העובדים?

תשובה: כן, אם הועסק באותו חודש אצל המעסיק כולו או חלקו.


שאלה: עובד שהתפטר - האם נכלל במצבת העובדים?

תשובה: כן, עובד שהתפטר יש להחשיב במצבת העובדים.


שאלה: עובד שחזר לעבודה אחרי ה-15 לחודש, נכלל במצבת העובדים?

תשובה: כן, לו עבד יום אחד לפחות במהלך החודש יש להחשיב אותו במצבת העובדים. התנאי להחזרת העובד לפני ה-15 לחודש רלוונטי לקביעת הזכאות, לא למצבת העובדים. עובד יהיה מזכה רק אם שב לעבודה עד ה-15 לחודש, ועבד ברציפות עד סוף אותו החודש.

באפריל, על עובד היה לשוב בין התאריכים 19.4-30.4 בכדי להיות מזכה.

במאי, אין הגבלה על תאריך החזרה לעבודה כתנאי לזכאות.


שאלה: עובד שיצא לפנסיה – נכלל במצבת העובדים?

תשובה: עובד שעבד בתחילת החודש ופרש לפנסיה במהלך החודש – כלול במצבת. זה כולל גם מקרים בהם המעסיק משלם בעצמו את הפנסיה לעובד. כל עוד הוא מועסק, הוא חלק מהמצבת.


שאלה: עובדי כוח אדם – נכללים במצבת העובדים?

תשובה: לא. רק עובדים שיש בינם לבין המעסיק יחסי עובד-מעביד נכללים במצבת העובדים.


שאלה: מהי מכסת הזכאות הפוטנציאלית?

תשובה: מכסת הזכאות מחושבת דרך הפרש מצבות העובדים בין חודש הבקשה לחודש הבסיס. חשוב להבין מהי המכסה עבור כל חודש מכיוון שהמערכת מטפלת אך ורק בסך העובדים הראשונים ברשימה עד לגובה מכסת הזכאות. 

לדוגמה, למעסיק יש 10 עובדים במצבת חודש יוני. בחודש יולי המעסיק החזיר 20 עובדים מחל"ת אך פיטר 10 - מכסתו במסלול ב' תהיה 10 עובדים בלבד (כי מצבת העובדים של יולי בהשוואה ליוני גדולה רק ב-10). 

גם אם ירשום את כל 20 העובדים באקסל, המערכת תטפל אך ורק ב-10 עובדים הראשונים. בהינתן ואחד מהם שגוי/לא מזכה, היא לא תדלג לעובד ה-11 ברשימה.

במקרה כזה, ההמלצה היא לרשום בראשית הרשימה את העובדים שאתם יודעים בוודאות שהינם מזכים, ומתוכם את אלו שיזכו אתכם בסכום הגבוה ביותר (נקלטים מחודש יוני ואילך).


שאלה: עובדים שחזרו מחל"ת ובחודש שלאחר מכן הוצאו שוב לחל"ת/פוטרו, האם אלו יכולים להיחשב כעובדים מזכים?

תשובה: עובדים מזכים הינם עובדים ששבו לעבודה עד ה-15 לחודש, או בין ה19.4-30.4 בחודש אפריל, או בין 1.5-31.5 בחודש מאי, ועבדו ברציפות עד סוף החודש בו נקלטו. כמו כן, בחודש המענק  הדרישה היא שהעובדים הרוויחו לפחות את השכר המזערי, אך לא חובה שיהיו מועסקים לאורך כל החודש.

למשל, עובד שחזר עד ה-15 ליוני יהיה מזכה אך ורק אם יעבוד עד סוף חודש יוני, ובחודש הבקשה (יולי/אוגוסט/ספטמבר/אוקטובר) ירוויח לפחות את השכר המזערי.


שאלה: האם עובד שהתפטר ועבר למעסיק חדש, יכול להיחשב כעובד מזכה עבור המעסיק החדש?

תשובה: כן, אם הוא עומד בכל תנאי החוק.


שאלה: האם עובדי קיבוץ יכולים להיחשב כעובדים מזכים?

תשובה: אם הם שכירים – כן, אך אם הם חברי אגודה – לא.


שאלה: האם בעל מניות בעסק בשיעור נמוך מ-50% שאינו נחשב כבעל שליטה – יכול להיחשב כעובד מזכה?

תשובה: כן, כל עוד אינו נחשב כבעל שליטה הוא יכול להיחשב כעובד מזכה.


 

שאלה: עובדת שחזרה מחל"ת וישר יצאה לחופשת לידה או עובדת שהייתה בחופשת לידה ויצאה לחל"ת, האם נחשבת עובדת מזכה?

תשובה: אם יצאה לחל"ת לתקופה רצופה של 30 יום לפחות ביוזמת המעסיק וחזרה במועדים הרלוונטיים (למשל בין ה19.4-30.4 באפריל, או בין ה1.5-31.5 במאי, או עד ה-15 לחודש בשאר החודשים), ובחודש הבקשה שכרה היה לפחות בגובה השכר המזערי - היא תיחשב כעובדת מזכה. במהלך חופשת הלידה העובדת אינה מקבלת שכר ולכן אינה יכולה להיחשב כמזכה לתקופה זו שכן אינה עומדת בתנאי הזכאות של שכר מזערי.

לדוגמה: עובדת שחזרה מחל"ת עד ה-15 לחודש יוני, ויצאה לחופשת לידה בחודש שלאחר מכן -  כל עוד בחודש הבקשה (יולי/אוגוסט/ספטמבר/אוקטובר) היא תרוויח לפחות 3300 ₪, היא תיחשב כעובדת מזכה.


שאלה: עובדת שיצאה לחופשת לידה (ללא חל"ת) ושבה לעבודה, האם תוכל להיחשב כמזכה?

תשובה: אם העובדת עבדה בפועל בפברואר (לא הייתה בחופשת לידה), ושהתה בחופשת לידה במהלך מרץ או אפריל וחזרה לעבודה אצל אותו מעסיק עם תום חופשת הלידה - אינה  יכולה להיחשב כעובדת מזכה. היא תיחשב כמזכה רק אם בתום חושת הלידה נקלטה אצל מעסיק אחר, או אם בתום חופשת הלידה יצאה לחל"ת לתקופה רצופה בת 30 יום לפחות, ביוזמת המעסיק.


 

העובדים המזכים חייבים להשתייך לאחת משלוש קבוצות:

 1. אלו שנרשמו כדורשי עבודה בלשכת התעסוקה בין ה 1.1.2020 ועד 28.2.2020, ולא עבדו מאותו יום עד 30 באפריל 2020;
 2. אלו שפוטרו או הוצאו לחל"ת בין ה-1.3.2020 ועד 30.4.2020 או שהיו בחופשת לידה בתקופה זו, ועבדו אצל אותו מעסיק שפיטר אותם או שהוציאם לחל"ת או לפני שהחלה חופשת הלידה בחודש פברואר 2020.
 3. עובדים הזכאים למענק הסתגלות מיוחד, להבטחת הכנסה או לדמי אבטלה עבור מאי 2020.

שאלה: איך המעסיק יכול לדעת מי מעובדיו נרשמו בשירות התעסוקה?

תשובה: על המעסיק לפנות לעובדיו ולברר מולם. הדרישה לשיוך תבוטל בגרסה הבאה, שתעלה לאוויר בשבועות הקרובים.


 

ה"שכר המזערי" הוא שכר חודשי של לפחות 3,300 ₪ (ברוטו), או 1,875 ₪  עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם (לפי תקנות שכר מינימום מותאם לעובד עם מוגבלות)*.

*בחודש ספטמבר בלבד, לאור הסגר, בוצע שינוי חקיקה המקל בהגדרת עובד מזכה וכולל גם אלו שהשתכרו בסך 2500 ₪. למי שזכאי לשכר מתואם ממשרד העבודה לבעלי מוגבלות, נדרש שיישכר- 1400 ש"ח.


שאלה: אילו רכיבים נכללים בחישוב השכר המזערי?

תשובה: הרכיבים הרלוונטיים לעניין הגדרת השכר המזערי הם:

 1. שכר יסוד או שכר משולב;
 2. תוספת יוקר אם איננה כלולה בשכר המשולב;
 3. תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו;

לא יובאו בחשבון גמול שעות נוספות ,תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, פרמיה מדודה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורת י"ג, מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה, אש"ל ונסיעות שמשלם המעסיק.


שאלה: האם יש לרשום את השכר בחודש חזרת העובד לעבודה?

תשובה: אין לרשום את השכר – המעסיק נדרש להצהיר כי העובד מרוויח שכר שאינו נופל מהשכר המזערי, והעובד נדרש לאשר הצהרה זו.


שאלה: האם דמי הבראה יילקחו בחשבון בחישוב השכר המזערי?

תשובה: לא.

כאשר עובד מצהיר שהוא מועסק אצל שני מעסיקים או יותר, במקרה והמעסיק המגיש את הבקשה הוא לא המעסיק שמשלם את השכר הגבוה ביותר, הוא אינו זכאי לקבלת המענק עבור אותו עובד. אין זה אומר בהכרח שהמעסיק האחר זכאי למענק, הדבר תלוי בעמידתו בתנאי הזכאות.


שאלה: עובד המועסק אצל שני מעסיקים, והמעסיק העיקרי (זה שמשלם שכר גבוה יותר) אינו מגיש בקשה, למשל כי אותו מעסיק לא הוציא עובד זה לחל"ת. האם המעסיק המשני (זה שמשלם שכר נמוך יותר) יהיה זכאי למענק עבור אותו עובד?

תשובה: לא, אם יש מעסיק אחר שמשלם שכר גבוה - גם אם לא הגיש בקשה- נשללת הזכאות של המעסיק מגיש הבקשה עבור עובד זה.


שאלה: אם המעסיק העיקרי (זה שמשלם יותר) הוא גוף שאינו זכאי - האם המעסיק המשני (זה שמשלם פחות) יקבל עבור העובד מענק? 

לדוגמא: עובד שמעסיקו העיקרי הוא קופת חולים ומעסיקו המשני הוא עסק פרטי ואצל קופת החולים הוא מרוויח יותר. מאחר ועל פי תנאי החוק, קופת החולים אינה זכאית למענק, האם העסק הפרטי יקבל את המענק עבור אותו העובד?

תשובה: לא, מאחר וקיים מעסיק אחר המשלם שכר גבוה יותר, גם אם אינו מעסיק זכאי, אין באפשרות המעסיק משלם השכר הנמוך לקבל מענק.


שאלה: עובדת שהכנסתה כעצמאית גבוהה מהכנסתה אצל המעסיק - תחשב עובדת מזכה עבור המעסיק?

תשובה: כן, מכיוון שעל אף שיש לה הכנסה כעצמאית, אין המדובר בהכנסה ממעסיק אחר, ולכן היא יכולה להיחשב כעובדת מזכה.


 

שאלה: מה גובה היקף השעות שנחשב כמשרה מלאה/חלקית?

תשובה: סך השעות החודשיות שעובד עבד אינו משפיע על הזכאות או על גובה התשלום. התנאי היחיד לגבי היקף משרה לעובד מזכה הינו ששכרו יהיה לפחות בגובה השכר המזערי או בגובה שכר מינימום מותאם (לבעלי מוגבלות) ללא קשר להיקף השעות. ללא קשר לדרישה זכאות – הדרישה בחוק היא שהמעסיק יצהיר אם העובד מועסק במשרה מלאה או חלקית. ברוב ענפי המשק – משרה מלאה היא שבוע עבודה של 42 שעות.


שאלה: האם יש משמעות לשעות העבודה החודשיות ביחס לשכר? האם יש מינימום של שעות שצריך לעבוד על מנת להיחשב עובד מזכה?

תשובה: התנאי היחיד לגבי היקף משרה לעובד מזכה הינו ששכרו יהיה לפחות בגובה השכר המזערי או בגובה שכר מינימום מותאם (לבעלי מוגבלות) ללא קשר להיקף השעות.


 

שאלה: האם כל העובדים המזכים חייבים להיות בני 18 לפחות?

תשובה: כן, מכיוון שזהו אחד מתנאי הזכאות על פי החוק.


שאלה: עובד בגיל 18 – האם עליו להיות בן 18 בשנת המס 2020 כדי להיחשב כמזכה? 

תשובה: גיל 18 מתייחס לחודש המענק, כלומר על העובד להיות בן 18 בחודש לגביו מוגשת הבקשה לקבלת המענק.


 

שאלה: האם אפשר לשמור בקשה ולשוב אליה במועד מאוחר יותר?

תשובה: לא, יש קודם לרכז את כל הנתונים הנדרשים ולמלא את הבקשה רק כשאלו מוכנים.


שאלה: האם עובדים שנמצאו כשגויים מעכבים את תהליך הבקשה?

תשובה: לא. אין תלות בתהליך הטיפול בין העובדים. עובדים מזוהים שאישרו את הצהרת המעסיק מועברים לאישור ולתשלום במקביל לטיפול באלו שטרם אישרו/יצאו שגויים. אולם, אם מועלה קובץ שגוי, למשל שאינו בפורמט המתאים, אזי הבקשה עצמה תהיה שגויה ולא יועברו עובדים לתשלום.


שאלה: האם עלי לצרף מסמכים תומכים לקבוצה של מקבלי קצבאות ביטוח לאומי?

תשובה: לא. הקבוצה היחידה שיש לצרף עבורה מסמך תומך היא אלו שפוטרו בין 1.3.2020 ל- 30.4.2020 ולא נרשמו בשירות התעסוקה.


שאלה: האם בבקשות שלאחר הגשת הבקשה הראשונה יש לרשום רק את העובדים המזכים החדשים שהצטרפו?

תשובה: לא, יש לרשום בכל בקשה את כל העובדים המזכים שעליהם המעסיק מעוניין לקבל מענק, כולל עובדים שצוינו בבקשות קודמות, כל עוד אלו מקיימים את תנאי הזכאות גם בחודש הבקשה החדש.


שאלה: כיצד שותפות מזדהה בתהליך?

תשובה: כל העסקים מזדהים לפי מס' תיק ניכויים במס הכנסה.


שאלה: האם חברות אם וחברות בת יכולות להיכלל באותה הבקשה?

תשובה: לא, יש להגיש עליהן בנפרד.

שאלה: כיצד ממלאים את שדה המייל באקסל עבור עובדים ללא מייל?

תשובה: עובד שאין לו מייל – יש למלא מס' טלפון.

הגשת בקשות המעסיקים ואימותי העובדים נעשים דרך מערכת ההזדהות הממשלתית, האחידה עבור כל שירותי הממשלה. בכדי להיכנס לאזור האישי יש לבצע רישום, הדורש שניים מתוך ארבעה אמצעי זיהוי:

 • ת.ז כולל תאריך הנפקה
 • דרכון
 • כרטיס אשראי
 • תעודת עולה חדש

במקביל, שירות התעסוקה מאפשר אימות עובדים דרך המוקד הטלפוני של שירות התעסוקה שמספרו 6539*, ודורש ת.ז (כולל תאריך הנפקה) בלבד.


שאלה: מה עושים אם לא מצליחים להיכנס לאזור האישי באתר -GOV?

תשובה: לסיוע בתהליך הרישום ל-GOV, ניתן לפנות למוקד שמספרו 1299. אם מדובר בעובד, ניתן לבצע את האישור דרך המוקד הטלפוני של שירות התעסוקה שמספרו 6539*.

 

שאלה: מתי עובד מקבל את הטופס לאישור דיווח המעסיק?

תשובה: מספר דקות לאחר סיום הגשת הבקשה של המעסיק. הפניה נעשית למס' הטלפון כפי שהוזן באקסל/באתר. כמו כן, העובד יכול להיכנס לאזור האישי באתר GOV ולאשר שם או לפנות למוקד שירות התעסוקה שמספרו 6539* לאישור טלפוני. העובד יידרש לאשר את הדיווח רק בפעם הראשונה, כל עוד אין שינוי בנתוני ההעסקה של העובד.

העסק יכול להיחשב כעסק מזכה כל עוד הוא:

 • מעסיק עובדים.
 • רשום כפעיל בביטוח הלאומי וברשות המיסים, ואם חייב בניהול פנקסים לשנת 2019 אז ביצע ניהול פנקסים תקין.

כמו כן, העסק לא ייחשב כמזכה אם הוא משתייך לאחד מהקבוצות הבאות:

 • המדינה
 • גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, למעט חברה מעורבת כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975
 • גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב שסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, היה 25% לפחות מתקציבו
 • קופת חולים
 • תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב
 • מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, היה 40% לפחות מתקציבו
 • מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או מוסד שניתנה לו תעודת היתר מאת המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 21א לחוק האמור, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות

שאלה: האם המוסדות שלא מופיעות ברשימת הגופים הנתמכים והמתוקצבים בפרסום של משרד האוצר יכולות להיות זכאיות לקבלת המענק?

תשובה:

מהחוק מוחרגים רק:

 1. גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, למעט חברה מעורבת כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה 1975;
 2. גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב שסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019 , היה 25% לפחות מתקציבו;
 3. (4) קופת חולים;
 4. (5) תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;
 5. (6) מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, היה 40% לפחות מתקציבו;
 6. (7) מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או מוסד שניתנה לו תעודת היתר מאת המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 21א לחוק האמור, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, עמד על 40% לפחות מתקציבו;

גופים שהסעיפים הללו לא רלוונטיים עבורם יכולים להיות זכאיים למענק.


שאלה: במקרה של עסק שהמשיך עסק אחר, למשל בן זוג שהמשיך את העסק של זוגתו תחת תיק ניכויים אחר, האם נחשב כעסק מזכה?

תשובה: עסק מזוהה על פי תיק ניכויים ולכן במצב זה הוא אינו זכאי, שכן החוק דורש שהמעסיק דיווח לרשות המיסים על פתיחת תיק ניכויים עד יום 29 בפברואר 2020.


 

 

שאלה: האם המענק ממוסה?

תשובה: לא מנוכה מס הכנסה מהמענק, והוא מועבר כברוטו לפני מס. המענק לא נחשב כחלק מעסקאותיו של העוסק לצורכי מע"מ, אך הוא נחשב כהכנסה חייבת במס וחייב בביטוח לאומי.


שאלה: האם המענק תלוי בגודל מחזור העסק או שיש להוכיח פגיעה עקב משבר הקורונה?

תשובה: לא, אין תלות בין גודל המחזור לזכאות למענק. כל עוד העסק עומד בתנאים של עסק מזכה הוא יכול להיות זכאי למענק.

חזור לראש הדף