תנאים נוספים לקבלת המענק מבחינת מאפייני העסק ומאפייני העובדים

 

 למעסיקים > תנאי הזכאות > קריטריונים לזכאות

 


קריטריונים לזכאות

 

על מנת לקבל את המענק ישנם קריטריונים נוספים הקשורים במאפייני העסק ובמאפייני העובדים כמתואר להלן:

על העסק לעמוד בכל שלושת הקריטריונים הבאים:

 • העסק מעסיק עובדים.
 • העסק שלך רשום כפעיל בביטוח הלאומי וברשות המיסים, ואם חייב בניהול פנקסים לשנת 2019 אז ביצע ניהול פנקסים תקין.
 • העסק אינו נמנה על המגזר הציבורי הרחב כמפורט בחוק להלן:
  •       המדינה;
  •       גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, למעט חברה מעורבת כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;
  •       גוף נתמך כהגדרתו בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב שסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, היה 25% לפחות מתקציבו;
  •       קופת חולים;
  •       תאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב;
  •       מוסד חינוך שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, היה 40% לפחות מתקציבו;
  •       מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, או מוסד שניתנה לו תעודת היתר מאת המועצה להשכלה גבוהה לפי סעיף 21א לחוק האמור, שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו, בשנת 2019, עמד על 40% לפחות מתקציבו;

נתוני ההַעֲסָקָה של העובד

על העובד להשתייך לפחות לקבוצה אחת מבין שלוש הקבוצות הבאות: 

 • עובד שנרשם בשירות התעסוקה כדורש עבודה בחודשים ינואר עד אפריל, או עובד הזכאי עבור חודש מאי לדמי אבטלה.
 • עובד הזכאי עבור חודש מאי לדמי הבטחת הכנסה, או למענק הסתגלות. בקטגוריה זו יכללו גם עובדים/ות ששהו בתקופת לידה או הורות בין מרץ לאפריל, ועבדו אצלך בפברואר 2020.
 • עובד שפוטר או הוצא לחל"ת ולא נרשם כדורש עבודה בשירות התעסוקה - עבור עובד זה תדרש להמצאת מסמכים מתאימים.

 

מאפיינים אישיים של העובד

על העובד לעמוד בכל הקריטריונים הבאים:

 • מה צריך להתקיים? 
  • שכר העובד צריך להיות לפחות 3,300 ש"ח (ברוטו) בכל אחד מחודשי הדיווח. אם לעובד יש אישור שכר מותאם לעובד עם מוגבלויות, שכרו בחודשי הדיווח צריך לעלות על 1,875 ש"ח (ברוטו).
  • העובד בן 18 עד 67 (אלא אם זכאי לגמלת הבטחת הכנסה או למענק הסתגלות בגין חודש מאי).
  • בחודש ספטמבר בלבד, לאור הסגר, בוצע שינוי חקיקה המקל בהגדרת עובד מזכה וכולל גם אלו שהשתכרו בסך 2500 ₪. למי שזכאי לשכר מתואם ממשרד העבודה לבעלי מוגבלות, נדרש שיישכר- 1400 ש"ח.
 • מה לא צריך להתקיים? 
  • העובד אינו בעל שליטה בחברה.
  • העובד אינו קרוב משפחה של המעסיק שהתחיל לעבוד אצלו לראשונה החל מחודש מרץ 2020.
  • העובד אינו עובד זר.
  • העובד  לא היה בהכשרה מקצועית או בתוכנית לעידוד תעסוקה בתקופה עליה מדווחים.


שימו לב:

 

אם ״לעובד המזכה״ שני מעסיקים או יותר, יוכר העובד כמזכה עבור המעסיק עליו הצהיר שהוא משלם לו את השכר הגבוה ביותר.

 

הכל מובן. אפשר להמשיך

 

חזור לראש הדף