התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הסגול להעסקת עובדים

תאריך פרסום: 28/04/2020, 14:57 | תאריך עדכון: 09/05/2021, 09:58

תו סגול להעסקת עובדים

 מעסיק שמעסיק מעל 10 עובדים בכל מקומות העבודה, כולל משרדים ומפעלים, יפעל לפי הכללים הבאים, ללא הגבלת מספר העובדים: 

 • ממונה קורונה- המעסיק ימנה ממונה לענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכלליים שיפורטו להלן. אי מינוי ממונה קורונה כרוך בקנס (טבלת קנסות)
 • הצהרה - המנהל הכללי של מקום העובדה והממונה הקורונה יחתמו על הצהרת תו סגול לעובדים. מוצע לשמור בבית העסק העתק מההצהרה. אי חתימה על הצהרה כרוכה בקנס (טבלת קנסות)
 • ריחוק חברתי- יש לשמור ככל האפשר, על מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 • עמדה קבועה וציוד אישי-  עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה. לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קוי. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע כאמור, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.
 • קפסולות - במקום עבודה שמועסקים בו העובדים בד"כ במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

הנחיות לעבודה משרדית

 

 1. שמירת מרחק- בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם אלא אם יש מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם (גובה המחיצה המקסימלי יגיע ל- 50 ס"מ מתחת לתקרה במידה וקיימים ספינקלרים).
  הוראה זו לא חלה על מפעלים למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום התשכ"ז - 1967, על גופים ומסגרות רווחה המנויים בסעיף 11(ב) לתקנות ועל מקום שתחום פעילותו מפורט בתוספת השנייה.
 2. פגישות- ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 איש, לרבות משתתפים שאינם מעובדי המקום, בתנאים הבאים:
  • המעסיק או ממונה הקורונה קבעו כי לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים דיגיטליים חלופיים
  • במהלך הפגישה ישמרו 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס.
  • במסגרת הישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים.
 3. עבודה מרחוק- מעסיק יקבע על פי שיקול דעתו כי עובדים יוכלו לעבוד מרחוק.
 4. מעליתמספר הנוסעים המותר במעלית היא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום.
 5. היגיינה- מעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 6. מסכה- על המעסיק ליידע את עובדיו בדבר החובה לעטות מסכה לפי ההנחיות.
 7. חולה מאומת- אם נמצא חולה מאומת, רשאי ראש שירותי הבריאות או רופא מחוזי להורות בכתב על סגירת מקום העבודה כולו או חלקו, לתקופת החקירה האפידמיולוגית ולכל היותר עד 72 שעות או עד 120 שעות בכפוף להוראה מיוחדת של ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות או סגנו. השגה על כך ניתן להגיש למנהל שירותי הרפואה.

הנחיות נוספות

 1. אכילה בחדר אוכל-
 •  עובדים ללא "תו ירוק" - הישיבה תהיה בשטח פתוח המיועד לשימוש העובדים. השולחנות יוצבו במרחק שלא יפחת משני מטרים בין שולחן לשולחן.
 •  עובדים בעלי "תו ירוק"  - יוכלו לשבת בחדר אוכל בחלל סגור:
 1. הסעת עובדים למקום עבודה- תהיה בהתאם להנחיות בעמוד "הסעה מיוחדת".
 2. מכון כושר או סטודיו במקום העבודה- ניתן להפעיל מכון כושר וסטודיו בהתאם להנחיות התו הסגול למכוני כושר וסטודיו.
 3. כנס מקצועי, או השתלמות מקצועית - עובדים בעלי"תו ירוק"  יוכלו להשתתף בהתקיים כל התנאים הבאים:

 

הצבת שילוט לצורך יידוע העובדים בכללים החלים עליהם

באחריות המעסיק ליידע את העובדים במקום לגבי הכללים שחלים עליהם באמצעות הצבת שלטים במקום בולט לעין.


השלטים יכללו את המידע שלהלן
:

 1. שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 2. עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה. יוקצה ציוד אישי קבוע לכל עובד, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד;
 3. במקום עבודה שבו מועסקים בד"כ עובדים במשמרות-– ככל האפשר תשובוץ אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת;

בעבודה משרדית השילוט יכלול גם את המידע שלהלן:

 1. עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע;
 2. הגבלת צספר המשתתפים בפגישות ל-50 אנשים, ובכלל זה מי שאינם עובדיו.
 3. במקום עבודה שבו מועסקים בד"כ עובדים במשמרות- תשובץ אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת, ככל האפשר.
 4. בכניסה למעלית שלט ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום;
 5. חובה לשמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

אי תליית שילוט כרוכה בקנס (טבלת קנסות)

לתשומת ליבכם כי הפרת ההוראות וההנחיות הנ"ל כרוכה בקנסות.  

לטבלת הקנסות - לחץ כאן

 
 
חזור לראש הדף