התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הסגול להעסקת עובדים

תאריך פרסום: 28/04/2020, 14:57 | תאריך עדכון: 20/02/2021, 21:03

החל מיום ראשון 7.02.2021 בשעה 7:00 מקומות עבודה ללא קבלת קהל יחזרו לפעילות בהתאם להנחיות המפורטות להלן:

תו סגול להעסקת עובדים

 

 מעסיק שמעסיק מעל 10 עובדים בכל מקומות העבודה, כולל משרדים ומפעלים, יפעל לפי הכללים הבאים, ללא הגבלת מספר העובדים: 

 • ממונה קורונה - המעסיק ימנה ממונה לענייני קורונה שיהיה אחראי על שמירת הכלליים שיפורטו להלן. אי מינוי ממונה קורונה כרוך בקנס (טבלת קנסות)
 • הצהרה - המנהל הכללי של מקום העובדה והממונה הקורונה יחתמו על הצהרת תו סגול לעובדים. מוצע לשמור בבית העסק העתק מההצהרה. אי חתימה על הצהרה כרוכה בקנס (טבלת קנסות)
 • מדידת חום - יש למדוד חום לעובדים הנכנסים באמצעי שאינו פולשני. לא תותר כניסת עובד שחום גופו 38 מעלות ומעלה.
 • ריחוק חברתי - יש לשמור ככל האפשר, על מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 • ציוד אישי - לכל עובד יוקצה, ככל האפשר, ציוד אישי קבוע, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קוי. אם לא ניתן להקצות ציוד אישי קבוע כאמור, ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד.
 • קפסולות - במקום עבודה שמועסקים בו העובדים בד"כ במשמרות, ישבץ המעסיק, ככל האפשר, את אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת.

הצבת שילוט לצורך יידוע העובדים בכללים החלים עליהם

באחריות המעסיק ליידע את העובדים במקום לגבי הכללים שחלים עליהם באמצעות הצבת שלט לעניין זה במקום העבודה, במקום בולט לעין.

שילוט יידוע העובדים בכללים החלים עליהם, יכלול את המידע שיפורט להלן:

 1. שמירת מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם.
 2. ציוד אישי קבוע לכל עובד, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מעובד אחד יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מעובד לעובד;
 3. בעבודה במשמרות – שיבוץ אותה קבוצת עובדים יחד באותה משמרת;
 4. ביצוע של מדידת חום לעובדים הנכנסים למקום העבודה; לא תותר כניסת עובד עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה;

בעבודה משרדית השילוט יכלול גם את המידע שלהלן:

 1. עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע;
 2. בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם זולת אם ישנה מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם, ובמבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, תותקן המחיצה מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה, לכל היותר.
 3. מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של לא יותר מ-50 אנשים, ובכלל זה מי שאינם עובדיו.
 4. אכילה או שתייה תתבצע, ככל האפשר, בחדרו הקבוע של העובד;
 5. מעסיק יקבע לגבי עובדים שעל פי שיקול דעתו יכולים לבצע את עבודתם שלא במקום העבודה, מתכונת עבודה אשר תאפשר להם לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה, והכול בכפוף לצורכי העבודה וליכולתו של המעסיק ליישם מתכונת עבודה כאמור;
 6. בכניסה למעלית שלט ובו יצוין מספר הנוסעים המותר שלא יעלה על מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות יצרן המעלית, אלא אם כן הנוסעים הם אנשים הגרים באותו מקום;
 7. חובה לשמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.

אי תליית שילוט כרוכה בקנס (טבלת קנסות)

הנחיות לעבודה משרדית:

 • עמדה קבועה לעובד - עובד ישב, ככל האפשר, בעמדת עבודה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע.
 • שמירת מרחק - בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם אלא אם יש מחיצה למניעת העברת רסס מאדם לאדם (גובה המחיצה המקסימלי יגיע ל- 50 ס"מ מתחת לתקרה במידה וקיימים ספינקלרים).
  הוראה זו לא חלה על מפעלים למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום התשכ"ז - 1967, על גופים ומסגרות רווחה המנויים בסעיף 11(ב) לתקנות ועל מקום שתחום פעילותו מפורט בתוספת השנייה.
 • פגישות - ניתן לקיים פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 איש, לרבות משתתפים שאינם מעובדי המקום, בתנאים הבאים:
  • המעסיק או ממונה הקורונה קבעו כי לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים דיגיטליים חלופיים
  • במהלך הפגישה ישמרו 2 מטרים לפחות בין אדם לאדם או שישנה מחיצה למניעת העברת רסס.
  • במסגרת הישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים.
 • אכילה ושתיה - תתבצע ככל האפשר בחדרו הקבוע של העובד
 • עבודה מרחוק - מעסיק יקבע על פי שיקול דעתו כי עובדים יוכלו לעבוד מרחוק
 • מעלית - מספר הנוסעים המותר במעלית היא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום.
 • היגיינה - מעסיק ינחה את עובדיו על שמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
 • מסכה - על המעסיק ליידע את עובדיו בדבר החובה לעטות מסכה לפי ההנחיות.
 • חולה מאומת - אם נמצא חולה מאומת, רשאי ראש שירותי הבריאות או רופא מחוזי להורות בכתב על סגירת מקום העבודה כולו או חלקו, לתקופת החקירה האפידמיולוגית ולכל היותר עד 72 שעות או עד 120 שעות בכפוף להוראה מיוחדת של ראש שירותי הבריאות במשרד הבריאות או סגנו. השגה על כך ניתן להגיש למנהל שירותי הרפואה.

לתשומת ליבכם כי הפרת ההוראות וההנחיות הנ"ל כרוכה בקנסות.  

לטבלת הקנסות - לחץ כאן

 
 
חזור לראש הדף