התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הסגול – קניונים

תאריך פרסום: 05/05/2020, 15:39 | תאריך עדכון: 23/02/2021, 14:19

כניסה למקום

 1. התפוסה המרבית המותרת בקניון - מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר משטח המקום.
  שטח המקום- יחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח הקניון, כולל שטחי המכירה שבחנויות ולא כולל שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיו"ב ולא כולל שטח ציבורי או עסקי המצוי בו שהפעלתו בדרך פתיחה לציבור נאסרה.
 2. התפוסה המרבית המותרת בחנויות הפועלות בתוך הקניון ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם:
  • בחנויות שעיקר עיסוקם מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה, או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה - מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 7 מ"ר, או על 10 אנשים במבנה – ו-20 אנשים בשטח פתוח, לפי המקל מבניהם.
  • ביתר החנויות:
   • בחנות ששטחה עד 150 מ"ר - מספר האנשים לא יעלה על אדם לכל 7 מ"ר משטח המקום ועד 10 אנשים, לפי הנמוך מביניהם
   • בחנות ששטחה מעל 150 מ"ר - מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם לכל 15 מ"ר משטח המקום.
 3. מנגנון ויסות דיגיטלי - המחזיק או המפעיל של הקניון יקבע ויפעיל מנגנון ויסות דיגיטלי לוויסות כניסת האנשים לקניון, למעט עובדי הקניון, כך שבכל עת לא ישהו בקניון אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת. האמצעי הדיגיטלי לא יזהה או יאפשר זיהוי של הנכנסים והיוצאים ולא יתעד את פניהם. המידע המתועד ימחק בתוך 48 שעות ולא יעשה בו כל שימוש אחר מלבד ספירת הנכנסים למקום והיוצאים ממנו. 
 4. יש להפריד בין הכניסות לקניון לבין היציאות מהקניון, ככל האפשר.
 5.  מסכה - יש להקפיד על ההנחיות לעטיית מסכה. באחריות מפעיל הקניון לוודא אכיפת קיום חובת עטיית מסכה על ידי עובדי הקניון וכן על ידי העובדים בחנויות בכל עת.
  • אין להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה 
  • אין לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.
 6. תשאול הנכנסים לקניון- בטרם כניסה יש לשאול את הנכנסים, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין – לרבות את האחראי על הקטין, את השאלות האלה:
  1. האם אתה משתעל?
  2. ​האם חום גופך הוא 38 מעלות צלזיוס ומעלה, או האם היה לך חום כאמור ב-48 השעות האחרונות?
  3. האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
   לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסטמה או אלרגיה אחרת. ​
 7. מדידת חום - יש לבצע מדידת חום בכניסה לקניון, באמצעי שאינו פולשני לנכנסים למקום ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
  חובת התשאול ומדידת חום לא תחול על מקום ציבורי או עסקי המצוי בתוך הקניון.

קבלת קהל ומניעת התקהלות במתחם

 1. מניעת התקהלות - יש לפעול למניעת התקהלות בשטח הקניון, בכניסות לקניון ובסמוך לכניסה לחנויות.
 2. יש לנקוט באמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם בתורים כגון סימון מקומות לעמידה בתורים והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים.
 3. ריחוק חברתי - יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים, לפחות, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בעמידה בתורים.
 4. סימון למקומות עמידה בתורים - יש לסמן מקומות לעמידה בתורים במרחק של 2 מטרים זה מזה, כולל בכניסה לקניון. יש להציב שלט במקום הבולט לעין לעניין שמירה על מרחק בעמידה בתורים.
 5. מעלית - מספר הנוסעים המותר במעלית הוא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית, למעט אנשים הגרים באותו מקום. יש לתלות שלט בכניסה למעלית ובו יצוין מספר הנוסעים המרבי המותר בה.
 6. איסור ישיבה לצורך אכילה בשטחי הקניון - אין לאפשר ישיבה לצורך אכילה של מבקרים בשטח הקניון. אין להציב שולחנות וכיסאות לאכילה בשטח הקניון ויש למנוע גישה לשולחנות אכילה המקובעים לרצפה, ככל וקיימים. יש לתלות שלטים במקומות בולטים לעין לעניין איסור אכילה בקניון.
 7. מינוי סדרנים- יש להפעיל סדרנים שמטרתם לוודא עמידה בהוראות התקנות ע"י העובדים והמבקרים כמפורט להלן:
  1. מספר הסדרנים המינימאלי שנמצאים בכל עת לא יפחת מהמפורט להלן:
   • בקניון ששטחו עד 10,000 מ"ר- 2 סדרנים
   • בקניון ששטחו בין 10,000 מ"ר ל-25,000 מ"ר- 3 סדרנים
   •  בקניון ששטחו מעל 25,000 מ"ר- 5 סדרנים
  2. תפקידי הסדרנים- ליידע את השוהים במקום ולהסב את תשומת ליבם בנוגע לחובת השמירה על כל ההוראות, לרבות בעניין איסור התקהלויות, חובת עטיית מסכה, ובדבר התפוסה המירבית המותרת בקניון ובשטח החנויות.

שמירה על היגיינה ואוורור

 1. יש לפעול בהתאם להוראות המנהל בעניין חיטוי וניקוי
 2. חיטוי -יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה ברחבי הקניון ובחנויות, ולהנחות את העובדים בעניין זה, כולל חיטוי משטחים פנימיים, משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה (ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית וכד'), באופן תדיר ולא פחות מפעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות.
 3. חומר חיטוי ללקוחות - יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 4. יתבצע ניקיון וחיטוי מוגבר של מתחמי השירותים באופן תדיר
 5. יש לרוקן פחי אשפה באופן תדיר.
 6. יש לדאוג כי באזורי שטיפת ידיים יהיו מים חמים, סבון ומגבות נייר בכל עת.
 7. אוורור- המחזיק או המפעיל של הקניון, יפעל, ככל האפשר, ל- 3 החלפות אוויר בשעה לכל הפחות. אופן ביצוע תחלופת האויר יהיה בהתאם להוראות מנהל.

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרה - מי שלא הגיש בעבר, יש להגיש לרשות המקומית, לפני פתיחת הקניון, הצהרה חתומה בנוסח הקבוע בתוספת השנייה.
  בהתאם להצהרה, המחזיק או המפעיל של המקום מצהיר כי הוא עומד בתנאים ובהוראות החלים עליו בהפעלת המקום; ההצהרה תוגש באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית או באמצעות  טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה, והיא תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית לצרכי פיקוח בהתאם להוראות הדין.
 2. ממונה קורונה - יש למנות אדם שיהיה אחראי על ביצוע ההוראות -"ממונה קורונה" ולשמור את שמו בטופס ההצהרה.
 3. הנחיית עובדים -יש להנחות הן את עובדי הקניון והן את כלל עובדי החנויות המצויות בשטח הקניון, בכל הנוגע להוראות הפעלת הקניון, ובכלל זה החובה לעטות מסכה והאיסור להכניס לקניון ולחנויות, או לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.
 4. על מחזיק או מפעיל של קניון לפעול לעמידת החנויות שבשטח הקניון בהוראות החלות עליהן, יביא לידיעתן את ההוראות ויוודא עמידה בהוראות לעניין התפוסה המרבית המותרת.
 5. שילוט – חלה חובה לתלות את השלטים הבאים:
  • מספר השוהים המותר במקום- בכניסה לכל חנות במקום בולט לעין.
  • החובה לעטות מסכה- במקומות בולטים לעין ובכל כניסה לקניון.
  • מספר הנוסעים המותר במעלית- בכניסה לכל מעלית.
  • שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם בעמידה בתורים.
  • איסור ישיבה לצורך אכילה בשטחי הקניון- במקומות הבולטים לעין.
 6. כריזה- במידה ויש בקניון מערכת כריזה- יש להודיע באמצעותה, אחת לחצי שעה, על חובת עטיית מסכה, החובה לשמור על מרחק ולהימנע מהתקהלויות. 
 7. ככל ויש דלפק שירות (למשל עמדת מודיעין) יש להתקין מחיצה למניעת רסס בין נותן השירות לבין מקבל השירות.

הפעלת חנויות ודוכנים בקניון

 • כל חנות בתוך הקניון נדרשת לפעול לפי ההנחיות הרלוונטיות עבורה, למעט תשאול הנכנסים ומדידת חום, בנוסף להנחיות הנוגעות להעסקת עובדים.
 • חל איסור על הצבת דוכני מזון בשטח הקניון ויש למנוע זאת.
 • חל איסור על קיום ירידים בשטח הקניון, ואין לאפשר זאת.

  להנחיות עבור חנות למכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה, וחנות למכירת מוצרי היגיינה - לחץ כאן
  להנחיות עבור מכוני יופי וקוסמטיקה - לחץ כאן
  להנחיות עבור חנות או דוכן - לחץ כאן
  להנחיות עבודה במטבח - לחץ כאן
  להנחיות התו הסגול להעסקת עובדים - לחץ כאן

 

 

במידה ומספר העובדים המועסקים ע"י המחזיק או המפעיל של הקניון עולה על 10 עובדים, על המחזיק או המפעיל של הקניון לעמוד גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים

להנחיות התו הסגול להעסקת עובדים - לחץ כאן

 

 

לתשומת ליבכם כי הפרת ההוראות וההנחיות הנ"ל כרוכה בקנסות.  

  לטבלת הקנסות - לחץ כאן

חזור לראש הדף