התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

בתי מלון- תו ירוק

תאריך פרסום: 08/07/2020, 18:21 | תאריך עדכון: 24/02/2021, 14:29

ניתן להפעיל בית מלון למעט חדר האוכל שבו, בדרך של פתיחתו לציבור, לרבות מתחם אירוח שמופעלות בו מעל 6 יחידות אירוח בכפוף להצגת "תו ירוק" ובכפוף להנחיות התו הסגול שיפורטו להלן:  

"מתחם אירוח" – מקום אירוח הכולל יחידת אירוח אחת או יותר, בלא כניסה משותפת או חללים משותפים ליחידות;

"יחידת אירוח" – יחידה נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש וכוללת חדר אחד לפחות, ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים;

 

מתקני האירוח- בית מלון, פנסיון, אכסניה או יחידת אירוח שפעילותם הותרה למטרות מסוימות במהלך הסגר, רשאים לבחור אחת משתי האפשרויות:

 1. להמשיך ולפעול כפי שפעלו במהלך הסגר בכפוף לתו הסגול ללא צורך בתו ירוק למטרות הבאות:
 • מיתקן מיועד לאירוח אורחים אשר בית המלון משמש בעבורם חלופה למקום מגורים, לתקופה קצרה או ממושכת, עבור אורחים תושבי הארץ או אורחים שאינם תושבי הארץ, ותוך התחשבות בתפקידם או בעיסוקים או במטרת שהייתם בארץ, ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ומבלי שיפעלו מתקנים משותפים (חדר אוכל, בריכה, מכון כושר וכו').
 • מיתקן האירוח מיועד לשימוש של מטופלים ובני משפחותיהם, הסמוך למוסד רפואי
 • ג. מיתקן האירוח משמש כמקום לבידוד מטעם המדינה
 • מתחם אירוח שמופעלות בו 6 יחידות לכל היותר כאשר כל יחידת אירוח היא נפרדת במתחם אירוח המשמשת לאירוח ולנופש וכוללת חדר אחד לפחות ובו מיטה, חדר רחצה ושירותים, כאשר היחידות הן נפרדות ללא כניסה משותפת וללא חללים משותפים. בכל יחידה ניתן לארח אנשים הגרים באותו מקום.
 1. לשוב ולפעול בדרכם הרגילה, בכפוף להנחיות "תו ירוק" וכן בכפוף להנחיות התו הסגול כפי שיפורט להלן:

קבלת קהל ומניעת התקהלות במקום

 1. תיאום מראש- קבלת אורחים בתיאום מראש בלבד.
 2. יש לידע את הלקוחות בעת ההזמנה כי הכניסה למקום מותנית בהצגת תו ירוק כתנאי לכניסה למקום, וכן תוצאה שלילית של בדיקת קורונה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר.
 3. כניסה למקום תתאפשר בהתאם למפורט להלן:
  • למי שהציג, כתנאי לכניסתו, אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, ואם הציג מסמך שהופק מאתר האינטרנט של משרד הבריאות עם ברקוד – לאחר סריקת המסמך.
 4. אורחים שניתן לארחם באופן חריג ללא תו ירוק:
  • קטין מתחת לגיל 16, איש צוות אוויר או אזרח זר, נדרשים להציג בעת קבלתם לראשונה למקום אישור על תוצאה שלילית של בדיקה קורונה אשר בוצעה במהלך ה- 48 שעות שקדמו להצגתה.
  • זר המבקר בישראל באישורם של מנכ"ל משרד החוץ ומנכ"ל משרד הבריאות או נציגיהם לצורך הניהול התקין של יחסי החוץ של ישראל.
  • איש צוות של כלי טיס כהגדרתו בסעיף 12(א)(8)(ב) לחוק או מי שאינו אזרח ישראלי או תושב קבע במסגרת מילוי תפקידם (לצרכים עסקיים) בכפוף להצגת תוצאת בדיקת קורונה שלילית מ -48 השעות האחרונות.
  • חובה זו לא חלה על כניסתם של מפעיל המקום או מי מטעמו.
 5. על המחזיק או המפעיל של המקום לפעול, ככל האפשר, לקיום הפרדה בין איש צוות אוויר או אזרח זר שאינו מחלים, לבין שאר אורחי המלון ובכלל זה באמצעות אירוח בקומה נפרדת ובלא שימוש במתקני המלון המשותפים על ידם.
 6. שילוט- יש להציב שלט בכניסה, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום. השלט יכלול גם את חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר.
 7. מניעת התקהלותיש לפעול למניעת הצטופפות של השוהים במקום מסוים וכן בכניסה למקום.
 8. ריחוק חברתייש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים, לפחות, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בעמידה בתורים.
 9. תורים-יש לסמן מקומות לעמידה בתורים, במרחק של 2 מטרים זה מזה. יש להציב שלט במקום הבולט לעין לעניין שמירה על המרחק בעמידה בתורים.
 10. כריזה-במידה ויש מקום מערכת כריזה, המפעיל של המקום יכריז לפחות אחת לחצי שעה על החובה לעטות מסיכה, לשמור מרחק ולהימנע מהתקהלויות.
 11. מעליתמספר האנשים המותר במעלית הוא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית, אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום. יש לתלות שלט בכניסה למעלית ובו יצוין מספר הנוסעים המותר בה. 
 12. מחיצה בדלפק שירות- במידה וקיים דלפק שירות, יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות לבין הלקוח. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.
 13. חל איסור על הפעלת חדר אוכל.
 14.  אירועי תרבות ניתן לקיים בכפוף לתנאי  התו הסגול לאירועי תרבות  
 15. שחיה בבריכת בכפוף לתו הסגול לבריכות שחייה.
 16. הפעלת חדר כושר ופעילויות ספורט בסטודיו בכפוף לתו הסגול למכוני כושר וסטודיו.
 17. ככל ומתקיימים אירועים במלון, יש לפעול בהתאם להנחיות הגבלת אירועים

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרהיש להגיש לרשות המקומית, לפני הפתיחה, הצהרה חתומה בנוסח שבקישור. בהתאם להצהרה, המחזיק את המפעיל של המקום מצהיר כי הוא עומד בתנאים ובהוראות החלים עליו בהפעלת המקום; ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית והיא תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית.
 2. ממונה קורונהיש למנות עובד שיהיה אחראי על שמירת הכללים- "ממונה קורונה" שמו של ממונה הקורונה יימסר בטופס ההצהרה הנ"ל.
 3. שילוט - יש לתלות את במקומות בולטים לעין את השלטים הבאים:
 • מספר השוהים המותר במקום- בכניסה למקום במקום בולט לעין.
 • החובה לעטות מסכה- במקומות בולטים לעין ובכניסה למקום.
 • מספר הנוסעים המותר במעלית- בכניסה לכל מעלית.
 • שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם בעמידה בתורים.

כניסה למקום

 1. חובת עטיית מסכהעל כלל העובדים והנכנסים למקום לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה.
  חובות המחזיק או המפעיל של המקום בעניין עטיית מסכה על ידי הנכנסים למקום הינן-
  • חל איסור להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה.
  • חל איסור לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.
 2. מדידת חוםיש לבצע, ככל האפשר, מדידת חום לנכנסים למקום באמצעי שאינו פולשני, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 3. תשאול הנכנסים למקום-יש לשאול את הנכנסים למקום, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין את האחראי על הקטין, את השאלות הבאות:
 4. האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב- 48 השעות האחרונות?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?
 5. לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות הנ"ל, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.

שמירה על היגיינה

 1. חיטוי-יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, ולהנחות את העובדים בעניין זה, כולל הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר ולא פחות מפעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. "משטחים פנימיים" – משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכד'.
 2. חומר חיטוי ללקוחות-יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 3. על המחזיק או המפעיל של המלון לפעול בהתאם להוראות המנהל בעניין ניקוי וחיטוי.

 

מקומות עבודה בהם שוהים יותר מ-10 עובדים בו זמנית מחויבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים.​

 

הפרת ההנחיות כרוכה בקנסות

חזור לראש הדף