התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הסגול- מקום לעריכת תערוכות- בכפוף לתו ירוק

תאריך פרסום: 20/02/2021, 23:02 | תאריך עדכון: 23/02/2021, 21:05

ניתן להפעיל מקום ציבורי או עסקי לעריכת תערוכות בכפוף להצגת "תו ירוק" וכן בהתאם לתנאים שיפורטו להלן:

כניסה למקום

 1. ניתן להכניס למקום רק את מי שהציג, כתנאי לכניסתו, אישור "תו ירוק", בצירוף הצגת תעודה מזהה, ואם הציג מסמך שהופק באופן מקוון מאתר האינטרנט של משרד הבריאות- לאחר סריקת המסמך;
 2. הגעת המבקרים תעשה באמצעות הזמנה מראש.
 3. יש ליידע את הלקוחות בעת התיאום או ההזמנה, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" בצירוף תעודה מזהה כתנאי לכניסה למקום;
 4. התפוסה המרבית המותרתבתערוכה- מספר האנשים לא יעלה על יחס של אדם ל – 7 מטר או 10 אנשים במבנה ו 20 בשטח פתוח – המקל מבניהם בלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם ובלבד שמספר האנשים לא יעלה על 300 אנשים במבנה ו – 500 אנשים בשטח פתוח.
  (שטח המקום יחושב ללא למעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיו"ב').
 5. קביעת והגדרת מנגנון לויסות כניסת האנשים -המחזיק או המפעיל יקבע ויפעיל מנגנוןלוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת.
 6. שילוט- יש להציב שלט בכניסה, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום.
 7. חובת עטיית מסכהעל כלל העובדים והנכנסים למקום לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה.
  חובות המחזיק או המפעיל של המקום בעניין עטיית מסכה על ידי הנכנסים למקום הינן-
  • חל איסור להכניסלמקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה.
  • חל איסור לתת שירותלאדם שאינו עוטה מסכה.
 8. מדידת חוםיש לבצע, ככל האפשר, מדידת חום לנכנסים למקום באמצעי שאינו פולשני, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 9. תשאול הנכנסים למקום-יש לשאול את הנכנסים למקום, למעט עובדי המקום, ולעניין קטין את האחראי על הקטין, את השאלות הבאות:
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה או האם היה לך חום כאמור ב- 48 השעות האחרונות?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות הנ"ל, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 10. סיורים מודרכים יתקיימו בהיקף של עד 10 משתתפים, ובתיאום מראש.
 11. תנועת המבקרים בתערוכה תהיה בהתאם למסלול שייקבע מראש ובכיוון אחד.
 12. מגע במוצגים– בתערוכה שבה מצויים מוצגים המאפשרים מגע של מבקרים, יש להציב סדרן בסמוך לכל כמה מוצגים פעילים, שיסב את תשומת לב המבקרים לחובת שמירת מרחק ואיסור התקהלות, ויחטא את המוצגים בתדירות גבוהה.

קבלת קהל ומניעת התקהלות במקום

 1. הגעת המבקרים תיעשה באמצעות הזמנה מראש.
 2. מניעת התקהלות-על המחזיק או המפעיל לפעול למניעת הצטופפות והתקהלות במקום.
 3. ריחוק חברתי-יש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים, לפחות, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בעמידה בתורים.
 4. סימון עמידה בתורים- יש לנקוט באמצעים לשמירת מרחק בין אדם לאדם באמצעות סימון מקומות לעמידה בתורים, במרחק של 2 מטרים זה מזה והצבת אמצעים פיזיים לשמירת רווח בין אנשים. יש להציב שלט במקום הבולט לעין לעניין שמירה על המרחק בעמידה בתורים.
 5. כריזה -במידה ויש מקום מערכת כריזה, המפעיל של המקום יכריז לפחות אחת לחצי שעה על החובה לעטות מסיכה, לשמור מרחק ולהימנע מהתקהלויות.
 6. מעליתככל וקיימת מעלית במקום, מספר האנשים המותר במעלית הוא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית, אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום. יש לתלות שלט בכניסה למעלית ובו יצוין מספר הנוסעים המותר בה. 
 7. מחיצה בדלפק שירות-במידה וקיים דלפק שירות, יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות לבין הלקוח. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספרינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרהיש להגיש לרשות המקומית, לפני הפתיחה, הצהרה חתומה בנוסח שבקישור. בהתאם להצהרה, המחזיק את המפעיל של המקום מצהיר כי הוא עומד בתנאים ובהוראות החלים עליו בהפעלת המקום; ההצהרה תוגש באמצעות טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית והיא תישלח על ידי משרד הכלכלה והתעשייה לרשות המקומית באופן מקוון, להמשך טיפולה של הרשות המקומית.
 2. ממונה קורונה- יש למנות עובד שיהיה אחראי על שמירת הכללים -"ממונה קורונה". שמו של ממונה הקורונה יימסר בטופס ההצהרה הנ"ל.
 3. מינוי סדרנים: המחזיק או המפעיל של המקום ימנו סדרנים כאשר מספר הסדרנים הנמצאים במקום בכל עת לא יפחת מהמפורט להלן-
  1. במקום ששטחו עד 10,000 מ"ר- 2 סדרנים.
  2. במקום ששטחו בין 10,000 מ"ר ל-25,000 מ"ר- 3 סדרנים.
  3. במקום ששטחו מעל 25,000 מ"ר- 5 סדרנים.
 • תפקידי הסדרנים ליידע את השוהים במקום ולהסב את תשומת ליבם בנוגע לחובת השמירה על כל ההוראות, לרבות בעניין איסור התקהלויות, חובת עטיית מסכה ובדבר התפוסה המרבית המותרת במקום.
 1. שילוט - יש לתלות במקומות הבולטים לעין את השלטים הבאים:
  • מספר השוהים המותר במקום- בכניסה למקום ובמקומות בולטים לעין במקום.
  • החובה לעטות מסכה- במקומות בולטים לעין ובכניסה למקום.
  • אם מצויה מעלית במקום, מספר הנוסעים המותר במעלית- בכניסה לכל מעלית.
  • שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם בעמידה בתורים.

שמירה על היגיינה ואוורור

 1. יש לפעול בהתאם להוראות המנהל בעניין חיטוי וניקוי.
 2. חיטוי- יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה ולהנחות את העובדים בעניין זה, כולל חיטוי משטחים פנימיים, משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה (ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית וכד'), באופן תדיר ולא פחות מפעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות.
 3. יש לחטא כל מוצג המאפשר מגע של מבקרים לאחר כל משתמש.
 4. יש לבצע ניקיון וחיטוי מוגבר של מתחמי השירותים באופן תדיר.
 5. יש לרוקן פחי אשפה באופן תדיר.
 6. יש לדאוג כי באזורי שטיפת ידיים יהיו מים חמים, סבון ומגבות נייר בכל עת.
 7. חומר חיטוי ללקוחות-יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 8. אוורור-המחזיק או המפעיל של המקום, יפעלו, ככל האפשר, ל- 3 החלפות אוויר בשעה לכל הפחות אופן ביצוע תחלופת האוויר יהיה בהתאם להוראות המנהל.

במידה ומספר העובדים המועסקים ע"י המחזיק או המפעיל של המקום עולה על 10 עובדים, על המחזיק או המפעיל של הקניון לעמוד גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים

להנחיות התו הסגול להעסקת עובדיםלחץ כאן

 

לתשומת ליבכם כי הפרת ההוראות וההנחיות הנ"ל כרוכה בקנסות.

לטבלת הקנסות לחצו כאן

 

 

קישורים, קבצים והצהרות להדפסה

 

 

לתשומת ליבכם כי הפרת ההוראות וההנחיות הנ"ל כרוכה בקנסות.

לטבלת הקנסותלחצו כאן

 

 

קישורים, קבצים והצהרות להדפסה

 

חזור לראש הדף