התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

אירועים ללא הגבלת ישיבה וללא הגבלה בהגשת מזון – בכפוף ל"תו ירוק"

תאריך פרסום: 05/03/2021, 12:27 | תאריך עדכון: 08/04/2021, 14:28

מקומות עבודה בהם שוהים יותר מ-10 עובדים בו זמנית מחויבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים.​

קבלת קהל ומניעת התקהלות במקום

 1. התפוסה המרבית המותרת- ובלבד ששטח המקום מאפשר שמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם- מספר האנשים לא יעלה על- 50% מהתפוסה של המקום, ומקסימום עד 300 אנשים במבנה ועד 750 אנשים בשטח פתוח, ואם המקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח, מספר האנשים לא יעלה על 750.
 2. אכילה:
  • באירוע המתקיים בישיבה סביב שולחנות, המרחק בין השולחנות לא יפחת מ – 2 מטרים.
  • מזנון –המחזיק או המפעיל של המקום ינקוט באמצעים למניעת הצטופפות בסמוך למזנון.
  • הגשת אוכל תיעשה ע"י איש צוות. לא תתאפשר הגשה עצמית.
 1. היערכות:
  • יש לידע את המזמינים כי לא תינתן אפשרות להיכנס ללא הצגת "תו ירוק" בצירוף תעודה מזהה.
  • יש לתלות שלט בכניסה, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום.
  • הרשמה מראש - במקום שהכניסה אליו בתשלום, ההרשמה תיעשה מראש באופן מקוון או טלפוני.
 2. סידור מקומות
  • בהושבה של אנשים שאינם גרים באותו מקום ישמר מרחק של 2 מטרים, ככל האפשר, ולפחות כיסא ריק אחד ביניהם.
  • יש לוודא כי המרחק בין המשתתפים לבמה יהיה 4 מטרים ככל האפשר, ולא יפחת מ- 2 מטרים.
  • יש להציב סדרנים שיידעו את השוהים במקום ויסבו את תשומת ליבם בכל הנוגע לשמירה על ההוראות, לרבות החובה לעטות מסכה. מספר הסדרנים יהיה ביחס של סדרן אחד לכל 50 משתתפים.
  • המתחם יכלול מספר כניסות ולכל הפחות 2 כניסות.
  • יש לווסת את כניסת המשתתפים לכנס ויציאתם ממנו באופן הדרגתי.
 3.  לא יתקיימו הפסקות במהלך האירוע, ככל האפשר.
 4. המחזיק או המפעיל יוודא כי תישמר הפרדה בין אזור האכילה והשתייה לשאר האזורים במקום. לא תתאפשר אכילה או שתייה באזור שאינו מיועד לכך, המחזיק או המפעיל של המקום יתלה שלטים לעניין זה.
 5. מחיצה בדלפק שירות - במידה וקיים דלפק שירות, יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן השירות לבין הלקוח. במבנה שבו קיימת מערכת כיבוי אוטומטי (ספינקלרים) או מערכת גילוי אש ועשן, המחיצה תותקן מכיוון הרצפה ועד לגובה של 50 ס"מ מתחת לגובה התקרה לכל היותר.

כניסה למקום

 1. אין להכניס למקום אדם ללא הצגת אישור"תו ירוק" בצירוף תעודה מזהה
 2. יש להפעיל מנגנון לויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת.
 3. חובת עטיית מסכהעל כלל העובדים והנכנסים למקום לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה.
  • חל איסור להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה.
  • חל איסור לתת שירותלאדם שאינו עוטה מסכה.
 4. מניעת התקהלותיש לפעול למניעת הצטופפות של השוהים במקום מסוים וכן בכניסה למקום.
 5. ריחוק חברתייש להקפיד על שמירת מרחק של 2 מטרים, לפחות, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים.
 6. תוריםיש לסמן מקומות לעמידה בתורים במרחק של 2 מטרים זה מזה. יש להציב שלט במקום הבולט לעין לעניין שמירה על המרחק בעמידה בתורים.
 7. מעליתמספר האנשים המותר במעלית היא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום. יש לתלות שלט בכניסה למעלית ובו יצוין מספר הנוסעים המרבי המותר בה.
 8. כריזה- במקום שיש כריזה, יש להודיע אחת לחצי שעה על חובת עטיית מסכה ועל החובה לשבת במהלך האירוע.

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרהיש להגיש באופן חד פעמי, לפני פתיחת המקום לציבור טופס הצהרה. בהתאם להצהרה, המחזיק או המפעיל של המקום מצהיר כי הוא עומד בכללים ובהוראות החלים עליו בהפעלת מקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור. 
  • ניתן להגיש טופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה, שיועבר לרשות המקומית להמשך טיפולה של הרשות המקומית או באמצעות טופס שיהיה זמין במשרדי הרשות המקומית.
  • מוצע לשמור במקום עותק מההצהרה שיישלח באמצעות המייל.
  • אי הגשת הצהרה. כרוך בקנס.
 1. ממונה קורונה- יש למנות אדם שיהיה אחראי על שמירת הכללים "ממונה קורונה". שמו של ממונה הקורונה יימסר בטופס ההצהרה הנ"ל.
 2. שילוט - יש לתלות במקומות בולטים לעין את השלטים הבאים:
  • יש לתלות שלט בכניסה, במקום בולט לעין, בשפות עברית, ערבית ואנגלית, בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום.
  • מספר האנשים המרבי המותר במקום - בכניסות למקום באופן בולט לעין.
  • מספר הנוסעים המרבי המותר במעלית - בכניסה למעלית.
  • הקפדה על שמירת מרחק 2 מטרים בין אדם לאדם.
  • חובת עטיית מסכה, לרבות בכניסה למקום.
  • המחזיק או המפעיל של המקום יציב שלט במקום בולט לעין ובו יצוין שמו של מפעיל המקום
  • איסור אכילה בכנס שאינו כולל הגשה או מכירה של מזון.

שמירה על היגיינה

 1. חיטוי-יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום, ולהנחות את העובדים בעניין זה, כולל הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים באופן תדיר, ולא פחות מפעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. "משטחים פנימיים"- משטחים שהשוהים במקום באים עמם במגע בתדירות גבוהה, ובכלל זה: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מתגים, לחצני מעלית וכד'.
 2. חומר חיטוי ללקוחותיש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.

מקומות עבודה בהם שוהים יותר מ-10 עובדים בו זמנית מחויבים גם בתנאי התו הסגול להעסקת עובדים.​

 

תשומת ליבכם כי הפרת ההנחיות כרוכה בקנסות

חזור לראש הדף