התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

אימוני ספורטאי תחרותי

תאריך פרסום: 31/10/2020, 22:38 | תאריך עדכון: 29/11/2020, 12:59

 
 

הגדרות

מתקני ספורט:

 • הפעילות במתקנים אלו תתקיים בהתאם לכללי התו הסגול למקומות פתוחים לציבור: בריכות שחייה, מכוני כושר וחדרי סטודיו המפורטים ברשימה המצ"ב לצורך אימון של ספורטאים תחרותיים (כהגדרתם בתקנות).
 • מתקן ספורט המשמש לפעילות שגרה של ספורטאים תחרותיים בהתאחדויות ואיגודי ספורט מהווה את מקום עבודתם ולפיכך רשאי לפעול בהתאם לכללי התו הסגול למקומות עבודה.
 • אין לקיים חוגי ספורט, ואין לפתוח מכוני כושר וחדרי סטודיו, בהתאם לאיסור על קבלת קהל.
 • אימונים אישיים (אחד על אחד) ניתן לקיים במבנה (שאיננו מכון כושר או חדר סטודיו) או במרחב הציבורי הפתוח.
 • כלל הפעילות תתקיים ללא קהל.
 • כלל גורמי המעטפת הנדרשים לצורך קיום הפעילויות המותרות לעיל במתקני הספורט שאושרו כמפורט להלן, לרבות מאמנים, שופטים, מנהל מקצועי וכיוצ"ב, רשאים לעבוד. הפעילות במתקנים אלו תתקיים בהתאם לכללי תנאי התו הסגול להעסקת עובדים

רשימת מתקנים שאושרו לפעילות ספורט

ניתן אישור לקיום אימונים ותחרויות של ספורטאים תחרותיים, הנכללים באחת מההגדרות שלהלן:

ספורטאי מקצועי – מי שהוא אחד מאלה:
(1) נכלל בסגל הייצוגי של מדינת ישראל בענפי הספורט השונים, שאישר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט;
(2) ספורטאים מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיים, אשר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט אישר כי הם מקבוצה המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיים;
(3) ספורטאים מקבוצה הרשומה במדינה זרה והמשתתפת בתחרות או במשחק מול קבוצה מליגה בישראל המשתתפת במפעלים או בתחרויות בין-לאומיים;
(4) ספורטאים שאינם ספורטאים מהמפורטים בפסקאות (1) עד (3) ושהם ספורטאים בליגת הבוגרים, גברים או נשים, בענפי הכדור כמפורט להלן:
(א) בענפים שבמסגרתם פועלות עד ארבע ליגות – ספורטאים בליגה הראשונה;
(ב) בענפים שבמסגרתם פועלות 5 ליגות או יותר – ספורטאים בשלוש הליגות הראשונות

ספורטאי תחרותי - ספורטאי קטין וכן ספורטאי בגיר אשר המנכ"ל של המשרד התרבות והספורט אשר ע"פ אישור של התאגדות או התאחדות כהגדרתם בחוק הספורט התשמ"כ- 1982. ובתנאים האלה:

 1.  היה רשום באיגוד או בהתאחדות ביום29.10.2020
 2. נמצא כשיר לפי סעיף 5 לחוק הספורט 
 3. בוטח לפי סעיף 7 לחוק הספורט
 4. התקיים בו אחד מאלה:
  • לגבי ענף ספורט אישי - הוא השתתף ב 4 תחרויות לפחות בתקופה שמיום 1.9.2018 ועד 1.3.2020
  • לגבי ענף ספורט קבוצתי - הוא היה רשום בטופס המשחק של הקבוצה ב-6 תחרויות לפחות בתקופה מיום 1.9.2018 ועד 1.3.2020

נהג כלי תחרותי - שהמנכ"ל של משרד התרבות והספורט אשר על סמך אישור התאחדות נהיגה ספורטיבית התשס"ו-2015 והשתתף בשני אירועי נהיגה ספורטיבית לפחות בתקופה שמיום 1.9.2019 ועד 1.3.2020

 
 
 
 

קבלת קהל ומניעת התקהלות במתחם

 1. כמות שוהים במקום תהיה לפי תקנות הגבלות התקהלות- לפי הגבוה מבין השניים: עד 10 אנשים במבנה, ועד 20 אנשים בשטח פתוח , או ביחס של 7 מ"ר לאדם בשטח האימונים. תוך שמירה על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם.
 2. מניעת התקהלות - יש למנוע צפיפות במקום והתקהלות בכניסה.
 3. ריחוק חברתי - במהלך כל הפעילות יש להימנע ככל האפשר ממגע בין המשתתפים (למעט פעילויות בהן מגע הכרחי לביצוען). פרט למגע הכרחי כאמור, יישמר בכל עת מרחק של 2 מטרים בין המשתתפים.
 4. תורים - יש לסמן מקומות לעמידה בתורים במרחק של 2 מטרים. אי סימון תורים כרוך בקנס בסך 2,000 ש"ח
 5. מעלית - מספר האנשים המותר במעלית היא מחצית מהמספר המרבי המותר לפי הוראות היצרן של המעלית אלא אם מדובר באנשים הגרים באותו מקום. יש להציב שילוט בעניין זה בכניסות למעלית.
 6. מחיצה בדלפק תשלום - אם יש דלפק בעסק, יש להתקין מחיצה למניעת העברת רסס בין נותן שירות ללקוח. במקום בו ישנן מערכות לגילוי וכיבוי אש גובה המחיצה המקסימלי יגיע ל - 50 ס"מ מתחת לתקרה. אי הצבת מחיצה כאמור כרוכה בקנס בסך 2,000 ש"ח.
 
 
 
 

הצהרות, שילוט ונהלים

 1. טופס הצהרה - יש להגיש באופן חד פעמי טופס הצהרה במסגרת "התו הסגול לקבלת קהל
  • ניתן להגיש טופס מקוון באתר התו הסגול, שיועבר לרשות המקומית לצרכי אכיפה
  • מוצע לשמור במקום העסק את העותק שיישלח במייל.
  • לפי ההצהרה, העסק עומד בכללי התו הסגול החלים עליו
  • לתשומת ליבכם- חובה על בעל העסק וגם על ממונה הקורונה למלא את ההצהרה, כל אחד בנפרד (סה"כ שני טפסי הצהרה, אחד של בעל העסק ואחד של ממונה הקורונה)
  • אי הגשת הצהרה כרוכה בקנס בסך 2,000 ש"ח

 2. ממונה קורונה - יש למנות עובד שיהיה אחראי על שמירת הכללים.

 3. שילוט - יש לתלות את השלטים הבאים:
  • מספר הלקוחות המותר במקום - יש למקם בכניסות באופן בולט לעין
  • מספר הנוסעים המותר במעלית - בכניסה למעלית
  • הקפדה על שמירת מרחק 2 מטרים
  • חובת עטיית מסכה

לתשומת לבכם, אי הצבת שילוט בנושא הגבלת מספר הנוסעים במעלית, חובת שמירת מרחק וחובת עטיית מסכה כרוכה בקנס בסך 1,000 ש"ח

אי הצבת שילוט לגבי מספר הלקוחות המותר כרוכה בקנס בסך 2,000 ש"ח

 
 
 
 

כניסה למקום

 1. מסכה - על כלל העובדים והנכנסים למקום לעטות מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה.

חובות המחזיק או המפעיל של המקום בעניין עטיית מסכה על ידי הנכנסים למקום -

 • חל איסור להכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה והמחויב בעטיית מסכה.
 • חל איסור לתת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה.

הפרת חובות אלו זו כרוכה בקנס על המחזיק או המפעיל המקום בסך של 1,000 ₪.

במקום שיש כריזה, יש להודיע אחת לחצי שעה על חובת עטיית מסכה.

 1. מדידת חום - יש לבצע, ככל האפשר, מדידת חום לנכנסים באמצעי שאינו פולשני, ולמנוע כניסת אדם עם חום גוף של 38 מעלות צלזיוס ומעלה.
 2. תשאול הנכנסים למקום - יש לשאול את הנכנסים את השאלות הבאות:
  • האם אתה משתעל?
  • האם חום גופך מעל 38 מעלות צלזיוס ומעלה, או האם היה לך חום כאמור ב- 48 שעות האחרונות?
  • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים? לא תותר כניסה למקום למי שלא השיב בשלילה על כל אחת מהשאלות, למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
 3. קביעה והפעלת מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום - ממונה הקורונה ייקבע ויישם מנגנון להגבלת מספר הנכנסים למקום, ובכלל זה באמצעות תיאום הגעה מראש בעסק שניתן לעשות כן כך שבכל עת לא ישהו במקום אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת. אי קביעת מנגנון ויישומו כרוכים בקנס בסך 2,500 ש"ח.
 4. יש לבצע רישום ושמירת פרטים בעסק שניתן לעשות כן. להנחיות בנוגע לאופן הרישום לחצו כאן.
 
 
 
 

שמירה על היגיינה

 1. חיטוי -יש להקפיד על שמירת כללי היגיינה במקום העסק, כולל חיטוי משטחים פנימיים בעסק, לכל הפחות פעמיים ביום וכן בסיום יום הפעילות. המשטחים שיש לחטא כוללים בין היתר: ידיות, דלתות, מעקים, דלפק, מחיצה, מתגים, לחצני מעלית.
 2. חומר חיטוי ללקוחות - יש להציב מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים וזמינים.
 
 
 
 
 
חזור לראש הדף