התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

הגדרות תעשיות ביטחוניות ומפעל תומך ביטחון

תאריך פרסום: 01/05/2020, 00:01 | תאריך עדכון: 27/12/2020, 16:37

"תעשייה ביטחונית" - כל אחד מאלה:

 1. אלתא מערכות בע"מ
 2. תעשיה אווירית בע"מ
 3. רפא"ל - מערכות לחימה מתקדמות בע"מ
 4. התקני מצב מוצק (המ"מ) בע"מ
 5. אלביט מערכות בע"מ
 6. תומר חברה ממשלתית
 7. חברה בת כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, של חברה המנויה בפסקאות (1) עד (6) וחברה קשורה כהגדרתה באותו חוק, לחברה המנויה בפסקאות האמורות

"מפעל תומך ביטחון" - מקום עבודה שאינו תעשייה ביטחונית, המספק שירותים או מוצרים הדרושים לצורך המשך פעילותם התקינה של כל אחד מאלה:

 1. משרד הביטחון ויחדות הסמך של משרד הביטחון
 2. הוועדה לאנרגיה אטומית
 3. המטה לביטחון לאומי
 4. צבא ההגנה לישראל
 5. המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים
 6. שירות הביטחון הכללי
 7. משטרת ישראל
 8. שירות בתי הסוהר
 9. הרשות הארצית לכבאות ולהצלה
 10. הרשות להגנת עדים
חזור לראש הדף