התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

התו הסגול - אכיפה בעסקים בגין הפרת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

תאריך פרסום: 07/07/2020, 13:33 | תאריך עדכון: 10/05/2021, 08:11

מהות ההפרה סכום הקנס בש"ח

השוהה במקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק, למעט בית מלון ולמעט מקום המשמש לשמחות ואירועים, שאינו בעל "תו ירוק", ושאינו אחד מהמפורטים להלן:  מחלים, תינוק עד גיל שנה, קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום, מפעיל המקום או מי מטעמו. ובלבד שבמקום הוצב שלט בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום;
או השוהה בבית מלון שפתיחתו הותרה, שאינו בעל "תו ירוק",  ושאינו אחד מהמפורטים להלן: מחלים,תינוק עד גיל שנה,  אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום, קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, איש צוות אוויר או אזרח זר שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, זר המבקר בישראל, מפעיל בית המלון או מי מטעמו, ובלבד שבמקום הוצב שלט בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום;
או השוהה במקום המשמש לשמחות ואירועים, שאינו בעל "תו ירוק", ושאינו אחד מהמפורטים להלן: מחלים, תינוק עד גיל שנה, קטין מתחת לגיל 16 או אדם מנוע חיסון שקיבלו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה בכניסה למקום, אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקת קורונה שבוצעה ב-72 שעות האחרונות, מפעיל המקום או מי מטעמו,  ובלבד שבמקום הוצב שלט בדבר חובת הצגת אישור "תו ירוק" כתנאי לכניסה למקום;

1,000 ₪

אי הצבת שילוט בדבר חובת עטיית מסכה

1,000 ₪
אי הצבת שילוט לעניין החובה לשמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם בעמידה בתורים 1,000 ₪
אי הצבת שילוט בכניסה למעלית בדבר מספר הנוסעים המרבי המותר במעלית 1,000 ₪
הכנסה למקום אדם שאינו עוטה מסכה 1,000 ₪
נתינת שירות לאדם שאינו עוטה מסכה 1,000 ₪
אי הצבת מחיצה בדלפק שירות למניעת העברת רסס 2,000 ₪
אי מסירת הצהרה חתומה לפיה המחזיק או המפעיל של המקום עומד בתנאים לפתיחת המקום 2,000 ₪
אי סימון מקומות לעמידת הממתינים בתורים במרחק של 2 מטרים זה מזה 2,000 ₪
אי הצבת שילוט לעניין מספר השוהים המותר במקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור 2,000 ₪
מפעיל מקום המשמש לשמחות ולאירועים, בלי שקבע והפעיל מנגנון לוויסות כניסת  האנשים למקום למניעת כניסת אנשים עם תוצאה שלילית בבדיקת קורונה במספר העולה על 5% ממספר המשתתפים באירוע. 2,500 ₪
אי קביעה והפעלת מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום ציבורי או עסקי שפתוח לציבור בהתאם למספר השוהים המותר

 2,500 ₪ 

לעניין מפעיל קניון- ₪ 5,000  

מפעיל של מקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק שלא הציב שלט בכניסה במקום בולט בשפות עברית, ערבית ואנגלית בדבר חובת כניסה עם תו ירוק, ולעניין בית מלון גם את חובת הצגת אישור על תוצאות בדיקה לעניין קטין, איש צוות אוויר או אזרח זר
3,000 ₪

מפעיל קניון שלא מנע הצבת דוכני מזון בשטח הקניון ולא מנע קיום יריד.

2,500 ₪

מפעיל קניון שלא מינה סדרנים לפי המספר המינימלי שנקבע בתקנות

5,000 ₪

מפעיל קניון או מפעיל שוק קמעונאי שהציב שולחנות וכסאות לאכילה בשטח הקניון או השוק שלא מנע גישה לכיסאות ולשולחנות שבשטחו, ושלא תלה שלטים בדבר איסור אכילה בשטחי הקניון או השוק

5,000 ₪
מפעיל מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בנוכחות קהל בישיבה(למעט מקום שמתקיימת בו פעילות תרבות בישיבה הכוללת מכירת מזון והגשתו לשולחנות) או מפעיל אירוע ספורט שמתקיים בנוכחות קהל ובישיבה שלא תלה שלט כדי ליידע את השוהים באירוע כי לא ניתן לאכול בעת האירוע  1,000 ₪
המפעיל מקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק, ששטחו עד 100 מ"ר, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק". 5,000 ₪

המפעיל מקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק, ששטחו בין 100 מ"ר ל – 500 מ"ר בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק".

 7,500 ₪
המפעיל מקום ציבורי או עסקי הפתוח בתו ירוק, ששטחו מעל 500 מ"ר, בעצמו או באמצעות אחר, בדרך של פתיחתו למי שלא הציג אישור "תו ירוק". 10,000 ₪
מפעיל מקום שניתנה לו הוראה לסגור את המקום 5,000 ₪
מפעיל מתחם אירוח שפועל בו חדר אוכל 5,000 ₪

מפעיל מקום ציבורי או עסקי שראש השירות או רופא מחוזי הורה על סגירת המקום

5,000 ₪

צווי סגירה מנהליים למקומות הפתוחים לציבור

עמוד זה מציג את הסמכויות שניתנו לגורמי האכיפה למתן צווי סגירה מנהליים לעסקים, במטרה לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה

בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש צווי סגירה מנהליים (הוראת שעה), התש"ף-2020

הגורמים המורשים להורות על צו סגירה:

 • ראש רשות מקומית שבתחומה נמצא במקום
 •  קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה
 •  רופא מחוזי

צו הסגירה יינתן בכתב על סמך דו"ח שיוגש למורשה על ידי אחד מגורמי האכיפה הבאים :

 • שוטר
 • מפקח שהינו עובד מדינה ונתונות לו סמכויות פיקוח
 • פקח שמונה על ידי מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים
 • פקח עירוני ופקח מסייע עירוני שהוסמכו לכך
 • עובדי רשות מקומית שהוסמכו

(הגדרה מלאה של הגורם המוסמך ראה סעיף 1 בחוק )

עילות למתן צו סגירה לעסק:

 1. פתיחת עסק לקהל על אף שהפעלתו אסורה לפי חוק הגבלת פעילות. לרשימה עדכנית של המקומות שהפעלתם אסורה.
 2. מספר השוהים במקום חורג במידה ניכרת מהמותר לפי כללי התקהלות. למשל כאשר מספר השוהים במקום עולה משמעותית על המספר המותר והדבר גורם לאי שמירת מרחק של 2 מטרים מאדם לאדם או מקום בו שוהים מספר אנשים כפול מהמותר. 
 3.  האחראי על המקום הפר במידה ניכרת את אחריותו לכך שהעובדים יעטו מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה. בדגש על עטיית מסיכה אצל עובדים הנמצאים בתפקיד או במקום היוצרים סיכון גבוה להדבקה (למשל – עובדים במסעדות ובתי קפה, עובדים במקומות אליהם מגיע קהל רב או קהל המתחלף בתדירות גבוהה, עובדים בתפקיד המחייב קרבה פיזית גדולה בין העובד לבין הלקוח / מקבל השירות, עובדים המטפלים במוצרי מזון שאינם ארוזים). אי עטיית מסכה על ידי השוהים במקום, שאינם עובדים, אינו עילה לסגירת המקום.
 4.  בנוסף לשלוש העילות שפורטו לעיל, רופא מחוזי או סגנו או ראש רשות מקומית בהמלצת רופא מחוזי, רשאים לתת צו סגירה במקרה שהגורם האחראי על המקום הפר הפרה מהותית או כשקיימת הצטברות של מספר הפרות של ההנחיות. בשל כך קיים חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה. דוגמאות להפרות מהותיות:
 • הכנסת רוב האנשים למקום ללא מסיכות או אי מתן שירות למרבית מהאנשים הנמצאים במקום ללא מסיכות;
 • הצטברות של מספר הפרות של החובות החלות על בעל המקום, או הפרות חוזרות של אחת או יותר מהחובות הבאות:
  1. אי מינוי ממונה קורונה
  2. אי הצבת מחיצה למניעת רסס בין נותן השירות למקבל השירות
  3. אי קיום חובת התשאול הקבוע בחוק הגבלת פעילות

שיקולים למתן צו סגירה :

 1. קיים יסוד סביר להניח שלא יהיה ניתן למנוע את ההפרה באמצעות שימוש באמצעי שפגיעתו פחותה (למשל קנס).
 2. משך הסגירה לפי הצו לא יעלה על 7 ימים.
 3. במידה ולא תוקנה ההפרה, ניתן להאריך את הצו עד 14 ימים בסך הכל.

שיקולים למתן צו סגירה :

 1. מידת הסיכון הבריאותי הנגרם לציבור- אם מדובר בהפרה חמורה היוצרת סיכון חמור לבריאות הציבור (למשל - חריגה חמורה במיוחד ממספר השוהים המותר במקום אשר יוצרת צפיפות משמעותית, אי עטיית מסיכות במקום בו קיימת צפיפות מרובה וכאשר העובדים מבצעים תפקידים הכרוכים בקרבה מיוחדת לציבור)– ניתן להורות על סגירת המקום גם ללא מתן אזהרה. ככל שהמקום משמש ציבור רחב יותר כך הנטייה לסגירתו לצורך מניעת הדבקה נרחבת יגבר
 1. הפרות או עבירות שנעשו בעבר- לרבות עבירות שכבר ניתנו בעבורן התראה או אזהרה.
 2. האפשרות לתקן את הליקוי בתוך זמן סביר בלא צורך בהוצאת צו.
 3. האפשרות לנקוט באמצעי אכיפה אחרים- לא ינתן צו סגירה כל עוד ניתן להפעיל אמצעי אכיפה פחות מחמיר שימנע את המשך ההפרות. עם זאת בהתחשב בחומרת ההפרה ניתן יהיה להורות על צו סגירה מנהלי גם אם לא ננקטו אמצעי אכיפה אחרים.
 4. ידיעת הגורם האחראי על המקום על ביצוע עבירות או הפרות של המגבלות, או על כוונה לבצע הפרות כאלה.
 5. חיוניות המקום לציבור- במסגרת השיקולים יובא בחשבון אם המקום מספק שירות משמעותי לציבור, אם יש תחליף לעסק שנסגר בקרבת מקום, באופן שאם הוא ייסגר יגרם נזק לציבור.
 6. לעניין היקף הצו ומשך תוקפו- יש לשקול את מידת הפגיעה שתיגרם לגורם האחראי על המקום מהסגירה וממשך הסגירה תילקח בחשבון בקביעת מספר הימים שהעסק יהיה סגור
 • משך הסגירה לפי הצו לא יעלה על 7 ימים.
 • במידה ולא תוקנה ההפרה, ניתן להאריך את הצו עד 14 יום בסך הכל.

8.צו סגירה חלקי - במידה וניתן למנוע את סיכון ההדבקה הנובע מהפרת הוראות הקורונה על ידי סגירת חלק מהעסק או חלק מהפעילות בו, יש להעדיף צעד זה על פני סגירה כוללת של המקום (בהנחה שהוצאת הצו לחלק מהמקום או חלק מהפעילות היא אפקטיבית, למשל כשקיימת הפרדה פיזית המאפשרת הוצאת צו סגירה רק ביחס לחלק מהמקום).

הפרטים שירשמו בצו :

מקום העסק וכתובתו, משך זמן הסגירה, תיאור העובדות שבגינן ניתן הצו ופרטים על האפשרות לבקש מנותן הצו עיון חוזר וכן פרטים בנוגע לאופן ההתקשרות עם נותן הצו, פרטים בנוגע לזכות ההשגה על הצו ולמי תוגש ההשגה, אופן הגשת ההשגה ומועד להגשתה וכן אופן ההתקשרות עם הגורם שדן בהשגה ופרטי בית משפט אליו ניתן להגיש עתירה על ההחלטה בהשגה.

פרטים נוספים שיש לדעת:

 • צו מנהלי יימסר ידנית לאחראי על המקום, הצו יוצג במקום ועותק ישלח בדואר רשום לגורם האחראי על המקום בתוך 48 שעות.
 • יינתן לעסק פרק זמן של  24 שעות מרגע מתן הצו להתארגן לסגירת המקום, אולם במקרים בהם יש הפרה חמורה של הוראה מההוראות ובשל כך קיים חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה ובהמלצת הרופא המחוזי יהיה ניתן לסגור בו במקום.
 • הגורם האחראי על הצו יזמן תוך זמן קצר את האחראי על המקום לשימוע וזאת בתוך 24 השעות שניתנו לעסק להיערך לתחילת הצו.
 • במקרה שמדובר במקום אסור לפעילות ניתן לסגור באופן מיידי ללא זמן היערכות.
 • מי שנפגע מצו סגירה מנהלי או מההחלטה על הארכת תוקפו רשאי לפנות לגורם שנתן את הצו בבקשה לעיון חוזר, אם נתגלו עובדות חדשות, נשתנו הנסיבות או תוקנו הליקויים שפורטו בצו.
 • על הגורם שנתן את הצו ליידע את הגורמים האחרים – ראש הרשות, משטרה, רופא מחוזי.
 • במידת הצורך תסייע המשטרה תוך שימוש בהפעלת כוח בתנאי שהתקבל לכך אישור מהרשות או משרד הבריאות.

הגשת השגה:

מי שנפגע מצו סגירה מנהלי או מהחלטה על הארכת תוקפו רשאי להגיש השגה.

הגורם אליו פונים בהשגה:

 • אם הצו ניתן ע"י ראש רשות מקומית- ההשגה תוגש לרופא המחוזי.
 • אם הצו ניתן ע"י רופא מחוזי או ע"י ראש רשות מקומית בהמלצת רופא מחוזי- ההשגה תוגש לראש השירות הבריאות במשרד הבריאות או סגנו.
 • אם הצו ניתן ע"י קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה- ההשגה תוגש למפקד משטרת המחוז.

תשובה על ההשגה תינתן בזמן זמן סביר ועד 48 שעות לכל היותר.

ערעור על התשובה שקיבל העסק להשגה יוגש בעתירה לבית משפט השלום הנמצא באזור השיפוט שהיה ניתנה ההחלטה בהשגה.

חזור לראש הדף