התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

התו הסגול - אכיפה בעסקים בגין הפרת תקנות והוראות שעת חירום נגיף הקורונה

תאריך פרסום: 07/07/2020, 13:33 | תאריך עדכון: 12/08/2020, 02:05

 
 

הפרות סכום הקנס בש"ח

אי הצבת אחד מהשלטים הבאים:

 1. חובת עטיית מסכה
 2. שמירת מרחק של 2 מטרים
 3. כמות הנוסעים המותרת במעלית

מסכה ללקוח:

 1. הכנסת אדם ללא מסכה
 2. נתינת שירות לאדם ללא מסכה
1,000

הפרה של אחת מהחובות האלו:

 1. הצבת מחיצה בדלפק
 2. מסירת הצהרה
 3. סימון מקומות עמידה בתורים
 4. אי הצבת שלט בכניסה של כמות השוהים המותרת
2,000

אי קביעה ויישום של מנגנון ויסות קהל.

2,500

הפרות חמורות:

 1. קניון - אי מניעת גישה לשולחנות ציבוריים או תליית שלט בנושא.
 2. מפעיל מקום שהורו לו לסגור
 3. מפעיל מקום שנאסר לפעילות
5,000

 

 

צווי סגירה מנהליים עסקים

בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש צווי סגירה מנהליים (הוראת שעה), התש"ף-2020

הגורמים המורשים להורות על צו סגירה:

ראש רשות מקומית שבתחומה נמצא במקום / קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה / רופא מחוזי

צו הסגירה יינתן בכתב על סמך דו"ח שיוגש למורשה על ידי אחד מגורמי האכיפה הבאים :

שוטר, מפקח שהינו עובד מדינה ונתונות לו סמכויות פיקוח, פקח שמונה על ידי מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים, פקח עירוני ופקח מסייע עירוני שהוסמכו לכך, עובדי רשות מקומית שהוסמכו (הגדרה מלאה של הגורם המוסמך מופיעה בסעיף 1 בחוק האמור)

עילות למתן צו סגירה לעסק:

 1. פתיחת עסק לקהל שפעילותו נאסרה.
 2. מספר השוהים חורג האיש ניכרת מהמותר.
 3. הגורם האחראי בעסק הפר במידה ניכרת את אחריותו לכך שהעובדים יעטו מסכות.
 4. הפרה מהותית או הפרה של מספר הוראות אשר יוצרות חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה- צו סגירה במקרה זה יינתן רק בהוראת גורם מורשה שהוא רופא מחוזי או ראש רשות מקומית בהמלצת רופא מחוזי.

תנאים למתן צו סגירה :

 1. קיים יסוד סביר להניח שלא יהיה ניתן למנוע את ההפרה באמצעות שימוש באמצעי שפגיעתו פחותה (למשל קנס).
 2. משך הסגירה לפי הצו לא יעלה על 7 ימים.
 3. במידה ולא תוקנה ההפרה, ניתן להאריך את הצו עד 14 ימים בסך הכל.

שיקולים למתן צו סגירה :

 • מידת הסכנה או הנזק לציבור או לאדם כתוצאה מהמשך הפעלת העסק.
 • בעל העסק ביצע הפרות או עבירות קודמות של הוראה מהוראות לפי חוק הגבלת פעילות או של הוראה לפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, 1940 (להלן: "הוראה מההוראות").
 • האם קיימת אפשרות לתקן את הליקוי בתוך זמן סביר.
 • האפשרות לנקוט בצעדי אכיפה אחרים שאינם סגירת העסק.
 • ידיעת האחראי על המקום על ביצוע העבירות או הפרה של הוראה מההוראות או הכוונה לבצע עבירה או הפרה של הוראה מההוראות.
 • חיוניות במקום לציבור.
 • מידת הפגיעה שתיגרם לגורם האחראי על המקום מהסגירה וממשך הסגירה.

הפרטים שירשמו בצו :מקום העסק וכתובתו, משך זמן הסגירה, תיאור העובדות שבגינן ניתן הצו ופרטים על האפשרות לבקש מנותן הצו עיון חוזר וכן פרטים בנוגע לאופן ההתקשרות עם נותן הצו, פרטים בנוגע לזכות ההשגה על הצו ולמי תוגש ההשגה, אופן הגשת ההשגה ומועד להגשתה וכן אופן ההתקשרות עם הגורם שדן בהשגה ופרטי בית משפט אליו ניתן להגיש עתירה על ההחלטה בהשגה.

פרטים נוספים שיש לדעת:

 • צו מנהלי יימסר ידנית לאחראי על המקום, הצו יוצג במקום ועותק ישלח בדואר רשום לגורם האחראי על המקום בתוך 48 שעות.
 • יינתן לעסק פרק זמן של  24 שעות להתארגן לסגירת המקום, אולם במקרים בהם יש הפרה חמורה של הוראה מההוראות וכי קיים בשל כך חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה ובהמלצת הרופא המחוזי יהיה ניתן לסגור בו במקום.
 • מי שנפגע מצו סגירה מנהלי או מההחלטה על הארכת תוקפו רשאי לפנות לגורם שנתן את הצו בבקשה לעיון חוזר, אם נתגלו עובדות חדשות, נשתנו הנסיבות או תוקנו הליקויים שפורטו בצו.

הגשת השגה:

מי שנפגע מצו סגירה מנהלי או מהחלטה על הארכת תוקפו רשאי להגיש השגה.

 

הגורם אליו פונים בהשגה:

 • אם הצו ניתן ע"י ראש רשות מקומית- ההשגה תוגש לרופא המחוזי.
 • אם הצו ניתן ע"י רופא מחוזי או ע"י ראש רשות מקומית בהמלצת רופא מחוזי- ההשגה תוגש לראש השירות הבריאות במשרד הבריאות או סגנו.
 • אם הצו ניתן ע"י קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה- ההשגה תוגש למפקד משטרת המחוז.

תשובה על ההשגה תינתן בזמן זמן סביר ועד 48 שעות לכל היותר.

ערעור על התשובה שקיבל העסק להשגה יוגש בעתירה לבית משפט השלום הנמצא באזור השיפוט שהיה ניתנה ההחלטה בהשגה.

 

 
 
 
חזור לראש הדף