התו הסגול – מחזקים יחד את המשק ומקפידים על התו הסגול

 

התו הסגול - אכיפה בעסקים בגין הפרת תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

תאריך פרסום: 07/07/2020, 13:33 | תאריך עדכון: 29/11/2020, 11:21

 
 

הפרות סכום הקנס בש"ח

אי הצבת אחד מהשלטים הבאים:

 1. חובת עטיית מסכה
 2. שמירת מרחק של 2 מטרים
 3. מספר הנוסעים המותר במעלית

אי עטיית מסכה :

 1. הכנסת אדם ללא עטיית מסכה
 2. נתינת שירות לאדם ללא עטיית מסכה
1,000

הפרה של אחת מהחובות האלו:

 1. אי הצבת מחיצה בדלפק
 2. אי מסירת הצהרה
 3. אי סימון מקומות עמידה בתורים
 4. אי הצבת שלט בכניסה של מספר השוהים המותר במקום
2,000

אי קביעה ויישום של מנגנון ויסות קהל.

2,500

הפרות חמורות:

 1. קניון - אי מניעת גישה לשולחנות ציבוריים או תליית שלט בנושא.
 2. מפעיל מקום שניתנה לו הוראה לסגור את המקום
 3. מפעיל מקום שפעילותו אסורה
 4. מפעיל מקום ציבורי או עסקי שקיים אירוע אסור או אירוע מוגבל
 5. מחזיק מקום שאינו מקום ציבורי או עסקי שקיים במקום אותו הוא מחזיק אירוע מוגבל במספר משתתפים העולה על ההתקהלות המותרת.
 6. נותן שירות לאירוע אסור
 7. נותן שירות לאירוע מוגבל המתקיים במקום ציבורי או עסקי
 8. נותן שירות לאירוע מוגבל המתקיים במקום אחר שמספר המשתתפים בו עולה על ההתקהלות המותרת
5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

צווי סגירה מנהליים למקומות הפתוחים לציבור

להלן יפורטו הסמכויות שניתנו לגורמי האכיפה למתן צווי סגירה מנהליים לעסקים שאינם מקיימים את ההוראות, בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש צווי סגירה מנהליים (הוראת שעה), התש"ף- 2020 , במטרה לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה.

הגורמים המורשים להורות על צו סגירה:

 • ראש רשות מקומית שבתחומה נמצא במקום
 •  קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה
 •  רופא מחוזי

צו הסגירה יינתן בכתב על סמך דו"ח שיוגש למורשה על ידי אחד מגורמי האכיפה הבאים :

 • שוטר
 • מפקח שהינו עובד מדינה ונתונות לו סמכויות פיקוח
 • פקח שמונה על ידי מנהל רשות הטבע והגנים הלאומיים
 • פקח עירוני ופקח מסייע עירוני שהוסמכו לכך
 • עובדי רשות מקומית שהוסמכו

(הגדרה מלאה של הגורם המוסמך ראה סעיף 1 בחוק )

עילות למתן צו סגירה לעסק:

 1. פתיחת עסק לקהל על אף שהפעלתו אסורה לפי חוק הגבלת פעילות. לרשימה עדכנית של המקומות שהפעלתם אסורה.
 2. מספר השוהים במקום חורג במידה ניכרת מהמותר לפי כללי התקהלות. למשל כאשר מספר השוהים במקום עולה משמעותית על המספר המותר והדבר גורם לאי שמירת מרחק של 2 מטרים מאדם לאדם או מקום בו שוהים מספר אנשים כפול מהמותר. 
 3.  האחראי על המקום הפר במידה ניכרת את אחריותו לכך שהעובדים יעטו מסכה בהתאם להנחיות עטיית מסכה. בדגש על עטיית מסיכה אצל עובדים הנמצאים בתפקיד או במקום היוצרים סיכון גבוה להדבקה (למשל – עובדים במסעדות ובתי קפה, עובדים במקומות אליהם מגיע קהל רב או קהל המתחלף בתדירות גבוהה, עובדים בתפקיד המחייב קרבה פיזית גדולה בין העובד לבין הלקוח / מקבל השירות, עובדים המטפלים במוצרי מזון שאינם ארוזים). אי עטיית מסכה על ידי השוהים במקום, שאינם עובדים, אינו עילה לסגירת המקום.
 4.  בנוסף לשלוש העילות שפורטו לעיל, רופא מחוזי או סגנו או ראש רשות מקומית בהמלצת רופא מחוזי, רשאים לתת צו סגירה במקרה שהגורם האחראי על המקום הפר הפרה מהותית או כשקיימת הצטברות של מספר הפרות של ההנחיות. בשל כך קיים חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה. דוגמאות להפרות מהותיות:
 • הכנסת רוב האנשים למקום ללא מסיכות או אי מתן שירות למרבית מהאנשים הנמצאים במקום ללא מסיכות;
 • הצטברות של מספר הפרות של החובות החלות על בעל המקום, או הפרות חוזרות של אחת או יותר מהחובות הבאות:
  1. אי מינוי ממונה קורונה
  2. אי הצבת מחיצה למניעת רסס בין נותן השירות למקבל השירות
  3. אי קיום חובת התשאול הקבוע בחוק הגבלת פעילות

שיקולים למתן צו סגירה :

 1. קיים יסוד סביר להניח שלא יהיה ניתן למנוע את ההפרה באמצעות שימוש באמצעי שפגיעתו פחותה (למשל קנס).
 2. משך הסגירה לפי הצו לא יעלה על 7 ימים.
 3. במידה ולא תוקנה ההפרה, ניתן להאריך את הצו עד 14 ימים בסך הכל.

שיקולים למתן צו סגירה :

 1. מידת הסיכון הבריאותי הנגרם לציבור- אם מדובר בהפרה חמורה היוצרת סיכון חמור לבריאות הציבור (למשל - חריגה חמורה במיוחד ממספר השוהים המותר במקום אשר יוצרת צפיפות משמעותית, אי עטיית מסיכות במקום בו קיימת צפיפות מרובה וכאשר העובדים מבצעים תפקידים הכרוכים בקרבה מיוחדת לציבור)– ניתן להורות על סגירת המקום גם ללא מתן אזהרה. ככל שהמקום משמש ציבור רחב יותר כך הנטייה לסגירתו לצורך מניעת הדבקה נרחבת יגבר
 1. הפרות או עבירות שנעשו בעבר- לרבות עבירות שכבר ניתנו בעבורן התראה או אזהרה.
 2. האפשרות לתקן את הליקוי בתוך זמן סביר בלא צורך בהוצאת צו.
 3. האפשרות לנקוט באמצעי אכיפה אחרים- לא ינתן צו סגירה כל עוד ניתן להפעיל אמצעי אכיפה פחות מחמיר שימנע את המשך ההפרות. עם זאת בהתחשב בחומרת ההפרה ניתן יהיה להורות על צו סגירה מנהלי גם אם לא ננקטו אמצעי אכיפה אחרים.
 4. ידיעת הגורם האחראי על המקום על ביצוע עבירות או הפרות של המגבלות, או על כוונה לבצע הפרות כאלה.
 5. חיוניות המקום לציבור- במסגרת השיקולים יובא בחשבון אם המקום מספק שירות משמעותי לציבור, אם יש תחליף לעסק שנסגר בקרבת מקום, באופן שאם הוא ייסגר יגרם נזק לציבור.
 6. לעניין היקף הצו ומשך תוקפו- יש לשקול את מידת הפגיעה שתיגרם לגורם האחראי על המקום מהסגירה וממשך הסגירה תילקח בחשבון בקביעת מספר הימים שהעסק יהיה סגור
 • משך הסגירה לפי הצו לא יעלה על 7 ימים.
 • במידה ולא תוקנה ההפרה, ניתן להאריך את הצו עד 14 יום בסך הכל.

8.צו סגירה חלקי - במידה וניתן למנוע את סיכון ההדבקה הנובע מהפרת הוראות הקורונה על ידי סגירת חלק מהעסק או חלק מהפעילות בו, יש להעדיף צעד זה על פני סגירה כוללת של המקום (בהנחה שהוצאת הצו לחלק מהמקום או חלק מהפעילות היא אפקטיבית, למשל כשקיימת הפרדה פיזית המאפשרת הוצאת צו סגירה רק ביחס לחלק מהמקום).

הפרטים שירשמו בצו :

מקום העסק וכתובתו, משך זמן הסגירה, תיאור העובדות שבגינן ניתן הצו ופרטים על האפשרות לבקש מנותן הצו עיון חוזר וכן פרטים בנוגע לאופן ההתקשרות עם נותן הצו, פרטים בנוגע לזכות ההשגה על הצו ולמי תוגש ההשגה, אופן הגשת ההשגה ומועד להגשתה וכן אופן ההתקשרות עם הגורם שדן בהשגה ופרטי בית משפט אליו ניתן להגיש עתירה על ההחלטה בהשגה.

פרטים נוספים שיש לדעת:

 • צו מנהלי יימסר ידנית לאחראי על המקום, הצו יוצג במקום ועותק ישלח בדואר רשום לגורם האחראי על המקום בתוך 48 שעות.
 • יינתן לעסק פרק זמן של  24 שעות מרגע מתן הצו להתארגן לסגירת המקום, אולם במקרים בהם יש הפרה חמורה של הוראה מההוראות ובשל כך קיים חשש משמעותי להדבקה בנגיף הקורונה ובהמלצת הרופא המחוזי יהיה ניתן לסגור בו במקום.
 • הגורם האחראי על הצו יזמן תוך זמן קצר את האחראי על המקום לשימוע וזאת בתוך 24 השעות שניתנו לעסק להיערך לתחילת הצו.
 • במקרה שמדובר במקום אסור לפעילות ניתן לסגור באופן מיידי ללא זמן היערכות.
 • מי שנפגע מצו סגירה מנהלי או מההחלטה על הארכת תוקפו רשאי לפנות לגורם שנתן את הצו בבקשה לעיון חוזר, אם נתגלו עובדות חדשות, נשתנו הנסיבות או תוקנו הליקויים שפורטו בצו.
 • על הגורם שנתן את הצו ליידע את הגורמים האחרים – ראש הרשות, משטרה, רופא מחוזי.
 • במידת הצורך תסייע המשטרה תוך שימוש בהפעלת כוח בתנאי שהתקבל לכך אישור מהרשות או משרד הבריאות.

הגשת השגה:

מי שנפגע מצו סגירה מנהלי או מהחלטה על הארכת תוקפו רשאי להגיש השגה.

הגורם אליו פונים בהשגה:

 • אם הצו ניתן ע"י ראש רשות מקומית- ההשגה תוגש לרופא המחוזי.
 • אם הצו ניתן ע"י רופא מחוזי או ע"י ראש רשות מקומית בהמלצת רופא מחוזי- ההשגה תוגש לראש השירות הבריאות במשרד הבריאות או סגנו.
 • אם הצו ניתן ע"י קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה- ההשגה תוגש למפקד משטרת המחוז.

תשובה על ההשגה תינתן בזמן זמן סביר ועד 48 שעות לכל היותר.

ערעור על התשובה שקיבל העסק להשגה יוגש בעתירה לבית משפט השלום הנמצא באזור השיפוט שהיה ניתנה ההחלטה בהשגה.

 

 
 
 
חזור לראש הדף