נבחרת הדירקטורים 2022


מאגר נבחרת הדירקטורים

יוצאים לדרך!


רשות החברות הממשלתיות מודיעה על פתיחה בהליך לשנת 2022 לאיתור מועמדים לכהונה כדירקטורים מקצועיים בחברות הממשלתיות, המעורבות והבנות הממשלתיות.

הינכם מוזמנים להגיש מועמדותכם, ולהיות חלק מנבחרת הדירקטורים המקצועית של מדינת ישראל אשר תוביל את החברות הממשלתיות להצלחה.

כ-1,100 חברות וחברי נבחרת חדשים יבחרו לנבחרת הדירקטורים לשנת 2022.

המועמדים המתאימים יוצעו לשרים לצורך מינוי על פי סמכותם לפי חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975.


תנאי סף ותנאים מקדמיים

נבחרת הדירקטורים


נבחרת הדירקטורים היא מאגר רחב ומגוון של מועמדים, העומד לרשות השרים בבואם למנות דירקטורים לחברות הממשלתיות.

הליך בחירת המועמדים הנו פומבי, תחרותי ושוויוני ונועד לאתר את המועמדים המנוסים והמתאימים ביותר לכהונה בחברה ממשלתית ולסייע בשיפור הדירקטוריונים ובקידום החברות הממשלתיות.

נבחרת הדירקטורים מהווה שער כניסה ופלטפורמה לדירקטורים ממגוון רחב של מגזרים ותחומים, וניתן בה ייצוג לבני שני המינים (50-50) וכן לאוכלוסיות הנוספות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם לחוק: האוכלוסייה הערבית (לרבות הדרוזית והצ'רקסית), מי שהוא או שאחד מהוריו נולדו באתיופיה, אנשים עם מוגבלות, בני האוכלוסיה החרדית ועולים חדשים.

זוהי הנבחרת הרביעית. בשלוש הנבחרות הקודמות, בשנים 2014, 2015, 2017, הגישו את מועמדותם כ-30,000 מועמדות ומועמדים מקרב הציבור.

רשימת המועמדים המומלצים שמגבשת רשות החברות הממשלתיות ומגישה לשרים, גדולה מכמות הדירקטורים שיש צורך למנות בפועל, וזאת על מנת לאפשר לשרים מרחב בחירה.

מי הן החברות הממשלתיות?


רשות החברות הממשלתיות, יחידת סמך של משרד האוצר לעניין החברות הממשלתיות בנושאי פיקוח, הפרטה וביצוע שינויים מבניים.

הרשות אחראית על כ-70 חברות ממשלתיות.

החברות הממשלתיות מהוות חלק חשוב מנכסי המדינה וחלקן מופקדות מטעם הממשלה על הספקתם של שירותים חיוניים ורגישים.

ברשימת החברות הממשלתיות נמנות חברות מהגדולות והמשמעותיות ביותר במשק הישראלי, המשפיעות באופן ישיר על איכות החיים של כולנו, יוקר המחייה ויעילות המשק בישראל. החברות פועלות בתחומי הביטחון, האנרגיה, התשתיות, החשמל, תחבורה יבשתית וימית, תקשורת, תיירות, חינוך ותרבות. 


נהלים

 

נוהל הליך האיתור, המפורסם באתר זה, מפרט את שלבי ההליך השונים, וכן את מכלול התנאים והקריטריונים שיופעלו במסגרתו.
הגשת מועמדות תהווה גם הסכמה של הפונה לתנאי נוהל הליך האיתור.
הגשת מועמדות תעשה באמצעות מילוי שאלון ממוחשב אשר קישור אליו מופיע באתר זה.

עם העברתה לידי השרים של רשימת מומלצי הרשות לשרים בהליך האיתור הנוכחי, יפוג תוקפה של רשימת מומלצי הרשות לשרים שגובשה במסגרת הליכי איתור "נבחרת הדירקטורים" שהועברו לשרים בשנים 2014, 2015 ו-2017.

יובהר כי הגשת מועמדות במסגרת הליכי "נבחרת הדירקטורים" שנערכו בעבר, אינה מהווה הגשת מועמדות במסגרת ההליך הנוכחי. על מנת להיכלל בהליך הנוכחי יש להגיש אליו מועמדות, וזאת אף לעניין מי שנכלל בנבחרת הדירקטורים בעבר ואף מי שכיהן כדירקטור בחברה ממשלתית.
על מועמדים אשר מכהנים בדירקטוריון חברה ממשלתית כדירקטורים, ומעוניינים כי תהיה להם אפשרות להתמנות לחברה ממשלתית אחרת לאחר תום כהונתם, להגיש מועמדותם במסגרת ההליך הנוכחי.

יובהר כי המינוי נעשה על ידי השרים לפי סמכותם בחוק, ובכפוף לבדיקת הוועדה לבדיקת מינויים, ולפיכך מועמד שייבחר במסגרת הליך האיתור וייכלל ברשימה לשרים לא בהכרח ימונה לדירקטור בחברות הממשלתיות.
הפרסום פונה לנשים וגברים כאחד.

במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר זה לבין הנוהל, הוראות הנוהל יגברו.

הסבר נגיש להליך איתור המועמדים


הודעות חשובות

לאור פניות רבות של מועמדים ומועמדות, רשות החברות מאריכה את מועד הגשת אישור שקילות התארים ממשרד החינוך עד ה- 1.5.22 לכל מי שיציג עד ה31.3.22 בקשה שהוגשה למשרד החינוך. רשות החברות הממשלתיות תהיה רשאית לפטור מועמד מהגשת אישור שקילות של משרד החינוך, בכפוף לקבלת מסמכים אחרים, שיתמכו בהכרה בתואר המבוקש לצורך בחינת המועמדות למאגר הדירקטורים, בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של הרשות, וזאת בהתקיים נסיבות מיוחדות בגינן קיים קושי מהותי בקבלתו או בהתקיים נסיבות מיוחדות בגינן, בשים לב למסמכים האחרים התומכים בהכרה בתואר, אין כל צורך בקבלת אישור השקילות לצורך בחינת המועמדות כאמור, והכל בהתאם לשיקול דעתה המוחלט של הרשות, ובלבד שבקשתו של המועמד לקבל אישור שקילות לגבי אותו תואר לא סורבה.

מפגש בזום

רשות החברות הממשלתיות מזמינה את הציבור למפגש מידע על נבחרת הדירקטורים 2022

במסגרתו נציג את שלבי ההליך ונענה לשאלות.

יום רביעי 26.1.2022, כ"ד בשבט תשפ"ב, בשעה 20:00 בזום.

 הנכם מוזמנים להגיש מועמדות, ולקחת חלק בהובלת החברות הממשלתיות להצלחה.

שימו לב- הגשת המועמדות עד לתאריך 31.1.2022

קישור לזום:

https://us02web.zoom.us/j/81771104297?pwd=N2wxdHpmSVladlE3czcxb25oU1RPdz09#success

במידה ואין ברשותך תעודת שקילות, יש להעביר את התעודה באמצעות הדואר האלקטרוני למוקד התמיכה עד לא יאוחר מיום 31.3.22. החל מהמועד האמור, ככל שלא תתקבל תעודת השקילות, לא יובא התואר בחשבון בעת בחינת המועמדות.

 


צור קשר

 

מספר טלפון לפניות: 03-7207933
כתובת מייל לפניות: GOV.support@adam-milo.co.il

שעות פעילות מוקד התמיכה:

ימים א׳-ה׳ 10:00-18:00

חזור לראש הדף